Alkmaar.nl gebruikt cookies.   Ja, ik accepteer alle cookies Cookies instellen en meer informatie

Geschiedenis Alkmaar

 1. De eerste Alkmaarders 
 2. De naam Alkmaar
 3. Stadsrechten
 4. Omringd door water
 5. Knooppunt van wegen en handel
 6. Het beleg van Alkmaar
 7. Markt en handelscentrum
 8. Noordhollands kanaal
 9. Stedebouwkundige uitbreiding
 10. Centrumvoorzieningen voor Alkmaar en de regio
 11. 750 jaar Stad Alkmaar
 12. Stadsvlag
 13. Stedelied
 14. Stadswapen

 

 1. De eerste Alkmaarders
  De eerste Alkmaarders woonden op de geestgronden rond de huidige Grote Kerk. De hooggelegen zandrug, die evenwijdig met de kustlijn liep, werd omgeven door water en moerassen. Naar het westen werden deze zandgronden begrensd door de Westerweg, naar het oosten door het Ritsevoort. Ten oosten van de geestrug lag een lager gelegen gebied dat bij hoge waterstand door de Voormeer werd overstroomd. De tegenwoordige Langestraat was toen weinig meer dan een pad in de moerassige gronden die aan de Voormeer grensde.
 2. De naam Alkmaar
  De naam Alkmaar wordt voor het eerst vermeld in een 10e eeuwse aantekening, waarin sprake is van een schenking van twee hoeven land door graaf Dirk I aan de pas opgerichte abdij van Egmond. Deze schenking dateert van vóór 939, het sterfjaar van de graaf. Alkmaar viel toen onder de parochie Heiloo. In een oorkonde van 1063 wordt de kerk van Heiloo de moederkerk van de kapel van Alkmaar genoemd. Door de schenking van het schoutambt van Alkmaar aan de abt van Egmond kreeg Alkmaar in 1083 een eigen rechtsgebied.
 3. Stadsrechten
  In 1254 kreeg Alkmaar van graaf Willem II stadsrechten. Gelegen aan de rand van het Kennemer gebied en onder de bescherming van de kastelen Torenburg, Middelburg en Nieuwenburg fungeerde Alkmaar als grensvesting en uitvalsbasis in de eeuwenlange strijd tegen de Westfriezen.
 4. Omringd door water
  Alkmaar werd tot in de 16e eeuw aan de westzijde begrensd door het ondiepe merengebied van de Egmondermeer en de Bergermeer. Aan de oostzijde lag de Voormeer, die via het Zeglis in verbinding stond met de Schermeer. In het zuiden lagen de Achtermeer, de Kooimeer en de Rietmeer.
 5. Knooppunt van wegen en handel
  Gelegen op een knooppunt van waterwegen werd tol geheven en accijnzen ingevoerd voor overslag van goederen. Door markten en handel kreeg Alkmaar een centrumfunctie en groeide de stad. Het stratenplan werd door landwinning in de loop van de eeuwen uitgelegd. Vanaf 1525 werden grote bedragen besteed aan de omwalling van de stad met singels en stadsmuren ter bescherming tegen aanvallen en plundering van buitenaf.
 6. Het beleg van Alkmaar
  In 1573 vond het beleg van Alkmaar door de Spanjaarden plaats. Met kokend teer en brandende takkenbossen werd vanaf de nieuwe walmuren tegen de Spanjaarden gevochten die in Oudorp hun kamp hadden opgeslagen. Toen Don Frederik, de zoon van Alva, zich verslagen terugtrok, betekende dat het keerpunt in de strijd tegen de Spanjaarden. De victorie begon in Alkmaar.
 7. Markt en handelscentrum
  Vanaf 1600 ontwikkelde Alkmaar zich van handelsplaats met een eigen vloot tot een markt- en verzorgingscentrum voor de wijde omgeving. De zoutwinning en de gort- en grutnering waren van grote betekenis voor de stad. Aan de oevers van de Voormeer en het Zeglis verschenen zoutziederijen en brouwerijen. Kalkovens zorgden voor schelpkalk, dat als metselspecie werd gebruikt. Tientallen lijnbanen draaiden vlas tot touw.
 8. Noordhollands kanaal
  In 1824 werd het Noordhollands kanaal geopend, een initiatief van koning Willem I. Om de handel in Alkmaar te bevorderen heeft het stadsbestuur zich beijverd het kanaal door Alkmaar heen te graven. Daarvoor moest een deel van de stadswal worden opgeofferd. Het kanaal bracht niet de voorspoed die men verwachtte. Beurtschippers en reizigers die eerst halverwege hun reis in Alkmaar overnachtten, gingen nu regelrecht naar hun bestemming, waardoor herbergen droogvielen.
 9. Stedebouwkundige uitbreiding
  Woningbouwverenigingen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de stedenbouwkundige uitbreiding buiten de singels. Naar het zuiden ontstonden nieuwe woonwijken. Een bijzondere wijk is het Bergerhof, dat in het oorlogsjaar 1942 tot stand kwam aan de rand van de stad. De 254 woningen waren bestemd om onderdak te bieden aan vluchtelingen uit Den Helder.
  Na de oorlog ging de uitleg van Alkmaar-Zuid door. Toen in 1956 de Bergertunnel werd geopend, waren de voorbereidingen voor de bebouwing van het Hoefplan en Overdie in volle gang. In 1972 werden Oudorp, Koedijk-Zuid en Sint Pancras-Zuid aan het grondgebied van Alkmaar toegevoegd. Vanaf 1972 speelde Alkmaar als groeikern een rol bij de opvang van het bevolkingsoverschot van het noordelijk deel van de Randstad. Dat gebeurde in de uitleg van de stad naar het noorden. Na Huiswaard ontstonden de wijken De Mare en de Daalmeer. Het inwoneraantal van Alkmaar groeide van 40.000 in 1950 tot 94.000 in het jaar 2005.
 10. Centrumvoorzieningen voor Alkmaar en de regio
  Vanaf de jaren zeventig werden in de stad grote centrumvoorzieningen gebouwd, het cultureel centrum De Vest en het sport- en recreatiegebied Hoornsevaart zijn daar voorbeelden van. Het Medisch Centrum Alkmaar is het grootste niet-academisch ziekenhuis van Nederland. Alkmaar is met alle vormen van voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs uitgegroeid tot onderwijsstad van Noord-Holland Noord. Alkmaar heeft met de historische binnenstad en de kaasmarkt aantrekkingskracht voor toeristen en is cultuur- , sport- en uitgaanscentrum voor de regio. Als tiende winkelstad van Nederland vormt Alkmaar het kloppend hart van Noord-Holland Noord.
 11. 750 jaar Stad Alkmaar
  In het jaar 2004 vierde de stad Alkmaar haar 750 jarig bestaan. Burgemeester en Wethouders besloten op 26 februari 2002 het volgende omtrent de stadsvlag:
 12. Stadsvlag van Alkmaar"De Alkmaarse vlag zal bestaan uit drie witte en drie rode banen om en om, in de linker bovenhoek een rood veld ter grootte van drie banen, waarop een getrouwe weergave van de burcht uit het officiële stadswapen van Alkmaar".
 13. Stedenlied
  1. Wie heeft van Alkmaar niet gehoord?
   Van 't strijden aan de Friese poort
   Voor meer dan zes maal vijftig jaren?
   Voor meer dan zesmaal vijftig jaren,
   Toen Spanje's lust naar Hollands bloed
   Beteugeld werd door Alkmaars moed
   Die doodsangst joeg in 's vijands scharen.
   Die doodsangst joeg in 's vijands scharen
   (refrein)
   Dat leert g'uit 's Lands Historie:
   Van Alkmaar de Victorie.
   Dat leert g'uit 's Lands Historie:
   Van Alkmaar de Victorie.
  2. Dirk Duivel en held Cabeljauw
   Der zesmaal sterker macht te gauw
   En Steenwijk met zijn hand vol braven
   En Steenwijk met zijn hand vol braven
   Staan in de strijd als leeuwen al
   En storten Spanje van stadswal:
   De Bloedvaan ligt in 't stof begraven
   De Bloedvaan ligt in 't stof begraven
   (refrein)
   Dat leert g'uit 's Lands Historie:
   Van Alkmaar de Victorie.
   Dat leert g'uit 's Lands Historie:
   Van Alkmaar de Victorie.
  3. Waakt! Telgen van dat koen geslacht,
   Staat wakker op hun erf te wacht;
   Nog Hollandsch bloed stroomt u in d'aren:
   Nog Hollandsch bloed stroomt u in d'aren:
   Dat bloed behoort aan 't vaderland!
   Als 't dierbaar erf wordt aangerand,
   Weest dan wat toen de vad'ren waren!
   Weest dan wat toen de vad'ren waren!
   (refrein)
   Hun roem tuigt 's lands historie:
   Van Alkmaar de Victorie.
   Hun roem tuigt 's lands historie:
   Van Alkmaar de Victorie. 
 14. Het wapen van de stad Alkmaar is bij Koninklijk Besluit van 28 december 1956 als volgt samengesteld:
  Stadswapen van Alkmaar
  "In keel (rood) een ronde, gekanteelde en geopende burcht van zilver, voorzien van een valdeur van hetzelfde en verlicht van sabel (zwart). Het schild gedekt door een lauwerkrans van sinopel (groen) en gehouden door twee leeuwen van keel. De wapenspreuk Alcmaria Victrix in Latijnse letters van keel op een wit lint".

Laatste wijziging: 07 maart 2013

Deel deze pagina via: