Rekenkamercommissie

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Gemeenteraad > Rekenkamercommissie > Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is ingesteld door de raad van Alkmaar. In haar missie heeft de rekenkamercommissie geformuleerd dat zij onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en/of rechtmatigheid van het functioneren van de gemeente Alkmaar. Voor de inwoners van de gemeente Alkmaar wil de rekenkamercommissie door middel van gerichte onderzoeken nagaan wat de effectiviteit is van het gemeentelijk beleid en of in verband daarmee publieke middelen adequaat zijn besteed.

Recente publicatie

Quickscan Duurzaamheidsprogramma 2016-2020

Commissieleden

De rekenkamercommissie bestaat uit vijf commissieleden, die niet afkomstig zijn uit de Alkmaarse gemeentepolitiek. De rekenkamercommissie wordt vanuit de raadsgriffie ondersteund door een secretaris, mw. J.F. Ningen.

Werkwijze

De taak en de werkwijze van de rekenkamercommissie zijn vastgelegd in de Verordening (pdf, 553kB) op de rekenkamercommissie en in het reglement van orde (pdf, 72 kB).

De rekenkamercommissie is onafhankelijk en bepaalt zelf waarnaar en hoe onderzoeken worden uitgevoerd. Ieder jaar stelt de rekenkamercommissie een onderzoeksplan op. De rekenkamercommissie maakt daarvoor gebruik van suggesties van anderen, zoals de raad en inwoners van de gemeente Alkmaar. De wijze waarop de rekenkamercommissie haar onderzoeken uitvoert, is opgenomen in een onderzoeksprotocol (pdf, 313 kB).
Jaarlijks doet de rekenkamercommissie verslag over haar activiteiten (jaarlijks verslag).  

De rekenkamer verwerkt soms persoonsgegevens en soms bijzondere persoonsgegevens. Voorafgaand aan elk onderzoek weegt de rekenkamer zorgvuldig af welke gegevens nodig zijn voor het onderzoek, zodat dit met zo min mogelijk gegevens kan worden uitgevoerd. De rekenkamer gaat op een zorgvuldige en veilige manier en in overeenstemming met de AVG met persoonsgegevens om. Hoe dat werkt kunt u lezen in de privacyverklaring.

Publicaties

Een overzicht van de uitgebrachte onderzoeksrapporten of andere publicaties van de rekenkamercommissie.

Lopende onderzoeken

Een overzicht van de lopende onderzoeken waarmee de rekenkamercommissie bezig is.

Suggesties voor onderwerpen

Heeft u een onderwerp waarvan u denkt ‘daar moet de rekenkamercommissie een onderzoek naar doen’, dan kunt u dat aan de rekenkamercommissie doorgeven. Omschrijf het onderwerp en vertel kort waarom u denkt dat een onderzoek op zijn plaats is. Belangrijk is dat het onderwerp het persoonlijk belang overstijgt. Met andere woorden, dat er belangen van veel burgers mee gemoeid zijn. Uiteraard zal de rekenkamercommissie uw suggestie vertrouwelijk behandelen. U kunt de rekenkamercommissie bereiken via de secretaris: email: jningen@alkmaar.nl of per post: rekenkamercommissie gemeente Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

Laatste wijziging: 06 juni 2019