Het beste van stad en land? EFFECTEN VAN DE HERINDELING

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Het beste van stad en land? EFFECTEN VAN DE HERINDELING

Het beste van stad en land? EFFECTEN VAN DE HERINDELING

“Proces herindeling geslaagd; bewoners dorpen nog kritisch”

Op 1 januari 2015 zijn de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer op eigen verzoek heringedeeld. Er ontstond zo één gemeente met 105.000 inwoners en 14 kernen. Inmiddels is de nieuwe gemeente Alkmaar al twee jaar een feit. Zijn de oorspronkelijke verwachtingen en doelen ook verwezenlijkt?
De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de herindeling van Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer in de beleving van burgers, organisaties/instellingen en bestuurders en ambtenaren van Alkmaar. Met het onderzoek geeft de rekenkamercommissie de raad een peilstok, die aangeeft hoever de gemeente Alkmaar gevorderd is om de meerwaarde van de herindeling te verzilveren.

Conclusies en aanbevelingen

De rekenkamercommissie concludeert dat de beleving van de samenvoeging van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer een geschakeerd beeld oplevert. De herindeling wordt door de diverse groepen verschillend beleefd. Raadsleden en de vertegenwoordigers van dorpsraden en maatschappelijke organisaties zijn overwegend positief. Zij vinden dat de doelstellingen van de samenvoeging van de drie gemeenten als professionalisering van de dienstverlening en grotere efficiency, zijn gerealiseerd. De bijna 700 inwoners die via een digitale enquête hun mening hebben gegeven, zijn kritischer en geven aan dat de bureaucratisering is toegenomen evenals de afstand tot het bestuur. Op basis van de resultaten van het  onderzoek heeft de rekenkamercommissie het vertrouwen dat de voordelen van de herindeling in de beleving van direct betrokkenen zal groeien. De rekenkamercommissie doet onderstaande aanbevelingen om dit proces te stimuleren:

  • Zorg dat naast efficiency en uniformering van werkprocessen, er aandacht blijft voor de menselijke en dorpsmaat. Geef ruimte voor maatwerk.
  • Communiceer over de gemeente Alkmaar als een gemeente met verscheidene gezichten; stad en dorp naast elkaar. Een dorp is geen stadswijk of kern.
  • Bestendig en versterk de korte lijnen tussen dorpen en gemeente: bestuurlijk én ambtelijk. Behoud een bestuurlijke portefeuillehouder (nu de burgemeester), behoud de gebiedsconsulenten en de lokale servicepunten.
  • Onderzoek op welke wijze er vanuit de verscheidene gezichten binnen de nieuwe gemeente van elkaar geleerd kan worden, bijvoorbeeld bij het versterken van het vrijwilligerswerk of het organiseren van evenementen.
  • Benoem expliciet de opbrengst van de positie als 100.000+ gemeente en overweeg een communicatieboodschap over de opbrengsten van de herindeling voor inwoners van de huidige gemeente.

Op basis van het rapport stelt de rekenkamercommissie de raad voor het college opdracht te geven deze aanbevelingen uit te werken.

 

 

 

Laatste wijziging: 03 februari 2017