Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Zó werkt de gemeenteraad

Home > Bestuur > Gemeenteraad > Wat en wie > Zó werkt de gemeenteraad

Zó werkt de gemeenteraad

 

De gemeenteraad in Alkmaar bestaat uit 39 raadsleden. De leden komen uit negen politieke partijen. De raadsleden uit één partij vormen samen een fractie.

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en heeft drie taken:
1. Kaders stellen
2. Controleren
3. Het volk vertegenwoordigen

Kaders stellen en controleren
Kaders stellen betekent het beleid op hoofdlijnen bepalen. Om dit goed te kunnen doen, heeft de gemeenteraad een aantal bevoegdheden. Bijvoorbeeld het vaststellen van verordeningen (gemeentewetten) en van de jaarlijkse begroting (hoeveel geld wordt waaraan uitgegeven). Het college van burgemeester en wethouders voert het beleid uit en moet zich hierbij houden aan de kaders die de raad vaststelde.

Een voorbeeld
De raad bepaalt dat er minimaal 1000 nieuwe woningen moeten worden gebouwd. Het college zoekt hiervoor de locaties uit en zorgt dat er aan het minimum wordt voldaan. De raad controleert dit aan de hand van een aantal instrumenten. Bijvoorbeeld het recht om vragen te stellen, het recht om een wethouder te ontslaan en het recht van onderzoek.

Het volk vertegenwoordigen
De volksvertegenwoordigende rol komt eerst tot uiting bij de gemeenteraadsverkiezingen. Elke vier jaar mogen alle inwoners van 18 jaar en ouder de leden van de gemeenteraad kiezen. De raadsleden vertegenwoordigen de Alkmaarders. Ze willen graag weten wat er leeft onder de burgers en staan altijd open voor uw mening.

Raadswerk
De raad vergadert gemiddeld één keer per drie weken. Daarnaast zijn er verschillende raadscommissies, waarin eerst uitgebreid de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders worden behandeld. Nadat de verschillende partijen in de commissies advies hebben uitgebracht, wordt het voorstel ter bespreking in de raadsvergadering ingebracht. De fracties werken ook achter de schermen, bijvoorbeeld aan hun partijprogramma of aan een onderzoek. Al met al besteedt een raadslid 30 tot 100 uur per maand aan het raadswerk. En dat terwijl de meesten het raadswerk naast hun ‘gewone’ werk doen.

Raadsleden
Een overzicht van de raadsleden per fractie, inclusief contactgegevens en nevenfuncties treft u hierbij aan: Overzicht raadsleden

Fractieassistenten
Fracties kunnen kiezen voor ondersteuning door fractieassistenten. Deze leveren veelal werk 'achter de schermen', maar kunnen ook lid zijn van een raadscommissie.
Een overzicht van de fractieassistenten inclusief contactgegevens en nevenfuncties treft u hierbij aan: Overzicht fractieassistenten

Websites politieke partijen
OPA
PvdA
VVD
CDA
D66
GroenLinks
Leefbaar Alkmaar
Senioren Partij Alkmaar 
Belangen Alkmaarse Samenleving

Laatste wijziging: 27 augustus 2015