Vrijstelling leerplicht aanvragen

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Jeugd en Onderwijs > Vrijstelling leerplicht aanvragen

Vrijstelling leerplicht aanvragen

Kinderen moeten vanaf 5 jaar naar school, totdat zij een diploma (startkwalificatie) hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht. Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kind staat ingeschreven op een erkende school. In een aantal gevallen kunt u vrijstelling van deze inschrijvingsplicht aanvragen.

Is een van onderstaande situaties voor uw kind van toepassing? Dan kunt u als ouders/verzorgers vrijstelling van de inschrijvingsplicht aanvragen bij de leerplichtambtenaar. 

Vrijstelling op grond van lichamelijke of psychische redenen (5 lid a)

Als uw kind vanwege lichamelijke of psychische klachten niet naar school kan.

 • De gemeente vraagt een onafhankelijk arts om onderzoek te doen.
 • Voeg de verklaring van de arts bij uw aanvraag, tenzij deze door de arts direct is doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar.
 • Wilt u een beroep op deze vrijstelling doen, neem dan eerst contact op met de leerplichtambtenaar via telefoonnummer 14 072. 

Vrijstelling leerplicht aanvragen met DigiD op grond van lichamelijke of psychische redenen (5 lid a)

Vrijstelling op grond van bedenkingen tegen richting van het onderwijs (5 lid b)

Als u bezwaar heeft tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in de buurt

 • Stel een verklaring op waarin u uitlegt welke bedenkingen u heeft tegen de levensbeschouwelijke of godsdienstige (dus niet pedagogische) richting van alle scholen of onderwijsinstellingen binnen redelijke afstand van uw woning, waarop uw kind(eren) geplaatst zou(den) kunnen worden;
 • Voor een school voor voortgezet onderwijs geldt de 20 km grens, voor een school voor primair onderwijs geldt de 6 km grens.
 • Let op: u kunt geen bedenkingen uiten tegen de richting van een school waarop uw kind het jaar voorafgaand aan uw beroep op vrijstelling ingeschreven is geweest.
 • Vraag de vrijstelling aan tenminste een maand voordat uw kind leerplichtig wordt.

Vrijstelling leerplicht aanvragen met DigiD op basis van bedenkingen tegen richting van het onderwijs (5 lid b)

Vrijstelling op grond van inschrijving op school in het buitenland (5 lid c)

Als uw kind onderwijs volgt op een school in het buitenland en daar is ingeschreven.

 • U heeft een verklaring van de directeur van de buitenlandse school nodig dat uw kind daar ingeschreven staat en onderwijs volgt. In de verklaring moet in elk geval het volgende staan:
 • naam en contactgegevens van de school in het buitenland
 • naam en geboortedatum van uw zoon/dochter
 • datum van inschrijving op de school in het buitenland
 • startdatum
 • klas en type onderwijs
 • een stempel van de school
 • een handtekening van de directeur
 • of gebruik het voorbeeldformulier.
 • Is de verklaring in een andere taal dan Nederlands, Engels, Duits of Frans? Dan moet u een vertaling door een erkend vertaalbureau toevoegen. Heeft u de verklaring van de buitenlandse school ontvangen? Vraag dan vrijstelling van de leerplicht voor uw kind aan en voeg de verklaring toe bij de aanvraag.
 • Vraag de vrijstelling tenminste 8 weken van te voren aan

Vrijstelling leerplicht aanvragen met DigiD wegens inschrijving op school in buitenland (5 lid c)


Uitschrijving naar het buitenland regelen

Duurt het schooljaar in het buitenland langer dan 8 maanden? (terugkomst in de vakantieperiode telt niet mee). Wij gaan er dan van uit dat uw zoon of dochter in het buitenland woont. Hij of zij moet dan worden uitgeschreven uit de Basisregistratie personen (BRP). Bekijk hier hoe u dit regelt.
 

Vrijstelling op grond van een andere vorm van onderwijs (art. 15)

Als uw kind een andere vorm van onderwijs volgt, bijvoorbeeld jongeren die werken en intern een bedrijfsopleiding volgen.

 • U heeft een verklaring nodig van de werkgever en/of opleidingsaanbieder dat uw kind op een andere wijze onderwijs volgt.
 • Vraag de vrijstelling voor 1 juni aan en voeg de verklaring toe.
 • Wilt u een beroep op deze vrijstelling doen, neem dan eerst contact op met de leerplichtambtenaar via telefoonnummer 14 072. 

Vrijstelling leerplicht aanvragen met DigiD op grond van andere vorm van onderwijs (art. 15)

Meer informatie over leerplicht

Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over de leerplicht en kwalificatieplicht. Hier vindt u onderwerpen als spijbelen, op vakantie gaan buiten de schoolvakanties, schorsingen en thuisonderwijs.
Als u nog vragen heeft kunt u telefonisch contact opnemen met de leerplichtambtenaar via telefoonnummer 14 072.

Zie ook

Vervangende leerplicht aanvragen
Jeugd en Onderwijs
Leerplicht extra schoolverlof
Leerplicht begin en einde inschrijving
Leerplicht inschrijven en uitschrijven leerlingen
Leerplicht verzuim
Leerlingenvervoer