Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Afwijkingenbeleid

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Afwijkingenbeleid

Afwijkingenbeleid

Burgemeester en Wethouders van Alkmaar maken bekend dat in de vergadering van 13 december 2016 het `Afwijkingenbeleid` is vastgesteld.

Doel

Het doel van het Afwijkingenbeleid is voortzetting van een geldig Afwijkingenbeleid voor het gehele grondgebied van de gemeente Alkmaar. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) biedt de grondslag voor de gemeente Alkmaar om in bepaalde gevallen, in afwijking van het bestemmingsplan, een omgevingsvergunning te verlenen. Het Afwijkingenbeleid beschrijft de regels waaraan moet worden voldaan om voor vergunningverlening in aanmerking te komen.

Inzage en reageren

De ontwerpversie van het Afwijkingenbeleid (pdf 20MB) heeft van donderdag 13 oktober tot en met woensdag 23 november 2016 voor eenieder ter inzage gelegen. Er zijn tijdens de inzagetermijn geen zienswijzen ingediend.

Tegen de vaststelling van het Afwijkingenbeleid is geen bezwaar of beroep mogelijk. Het vastgestelde Afwijkingenbeleid treedt in werking op de dag na de publicatie en liggen ter inzage bij de balie `Vergunningen & Subsidieverlening` van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 te Alkmaar. De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken met de servicebalie via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072. Daarnaast kunt u het Afwijkingenbeleid langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl/inzage

Intrekken beleidsstukken

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van het Afwijkingenbeleid worden de volgende geïntegreerde beleidsstukken ingetrokken: het beleid “Afwijken van het bestemmingsplan” als vastgesteld op 20 juni 2012; het beleid “Afwijkingenbeleid Bergerhof” als vastgesteld op 17 december 2013, en; het beleid “Beleidsregels artikel 4 van bijlage 2 Bor Gemeente Schermer” als vastgesteld op 22 januari 2013.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar.

Laatste wijziging: 14 december 2016