Archeologische verplichtingen

Er is een fout opgetreden!

Archeologische verplichtingen

Als een omgevingsvergunning aanvraagt, dan kunt u te maken krijgen met archeologische verplichtingen. Bekijk vooraf of dit voor u van toepassing is. In het bestemmingsplan ziet u of het door u te ontwikkelen gebied in een archeologisch verwachtingsgebied ligt en welke vrijstellingsgrenzen daaraan verbonden zijn. De archeologische verplichtingen en kosten zijn afhankelijk van de oppervlakte van het te verstoren gebied.

Krijgt u te maken met archeologisch onderzoek? Bel 14 072 en vraag naar de vakgroep archeologie om planvertraging te voorkomen.

Wat kost het?

De archeologische verplichtingen en kosten zijn afhankelijk van de oppervlakte van het te verstoren gebied.

  • Bodemingrepen groter dan 250m²

 Bij bodemingrepen met een oppervlakteverstoring groter dan 250m² (binnen de bebouwde kom) en bij projecten met een oppervlakteverstoring groter dan 350m2 (buiten de bebouwde kom) zal het archeologisch onderzoek door en op kosten van de  initiatiefnemer moeten worden aanbesteed aan een gecertificeerd archeologiebedrijf.
De gemeente doet hier dus niet zelf het onderzoek, maar stelt wel een archeologisch programma van eisen op waaraan het onderzoek dient te voldoen en ziet toe op de correcte naleving.
In Alkmaar is een Archeologische Onderzoeksagenda van kracht. Hierin zijn de stand van het onderzoek en de onderzoeksvragen geformuleerd. Het bureauonderzoek kan in hoofdlijnen beperkt blijven tot een inschatting van de eventueel al aanwezige bodemverstoring door eerder uitgevoerde bodemingrepen (bijvoorbeeld een kelder) en de omvang van de nog te plegen bodemingreep. De gemeente Alkmaar kan een bijdrage verlenen in de archeologiekosten als deze hoger zijn dan 7% van de totale bouwsom volgens de eindafrekening. De bijdrage bestaat uit een vergoeding van 50% van de kosten boven deze 7%, tot een maximum van 14% van de bouwsom.

  • Bodemingrepen kleiner dan 250m²

Bij kleinschalige projecten met bodemingrepen kleiner dan 250m² (binnen de bebouwde kom) en bij projecten met een oppervlakteverstoring van minder dan 350m2 (buiten de bebouwde kom)zal de initiatiefnemer de optie geboden worden het onderzoek uit te laten voeren door de gemeentelijk archeologen. Voorwaarde is dat de initiatiefnemer zelf het materieel, zoals een graafmachine, en de kosten van eventueel in te huren personeel betaalt. De initiatiefnemer kan er ook voor kiezen zelf een gecertificeerd archeologiebedrijf in te schakelen. Dan gelden de voorwaarden zoals omschreven bij het hierboven genoemde punt over bodemingrepen groter dan 250m2.

Archeologische verwachtingskaarten

Op de archeologische verwachtingskaarten staan in welke gebieden er archeologische vondsten te verwachten zijn.

Welke voorwaarden en wetgeving gelden?

 

Zie ook:

 

Laatste wijziging: 14 december 2017