Asielzoekers verslag van tweede bijeenkomst met omwonenden

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Asielzoekers verslag van tweede bijeenkomst met omwonenden

Asielzoekers verslag van tweede bijeenkomst met omwonenden

Op deze avond zijn er vragen gesteld, ideeën en suggesties aangereikt en zorgen geuit.
Veel van de ideeën, suggesties, vragen en zorgen kunnen we meenemen naar de plannen die worden gemaakt. Zoals het veiligheidsplan en het plan voor de dagbesteding. Bij het opstellen van deze plannen worden alle relevante maatschappelijke partners zoals scholen, sportverenigingen, buurtverenigingen, en bedrijven actief betrokken.

Het stappenplan, met aangegeven wat er vanaf nu tot de opening van de tijdelijke opvang gebeurt, kunt u, als het klaar is, zien op www.alkmaar.nl/asielzoekers

Alle vragen zijn zoveel mogelijk per onderwerp samengevoegd. Het kan dus zijn dat u uw vraag niet direct terugziet zoals u deze heeft gesteld. We kunnen ook nog niet altijd alle vragen beantwoorden. In de komende maanden zal er steeds meer duidelijk worden.

De onderwerpen

Algemeen

Vraag: Wie bepaalt wie er in voormalig belastingkantoor komen?
Antwoord: Dat bepaalt het COA. In tijdelijke opvangvoorzieningen verblijven mensen die een asielaanvraag hebben ingediend of gaan indienen. Het COA plaatst de asielzoekers nadat ze geregistreerd zijn in een opvanglocatie’s zoals bijvoorbeeld in tijdelijke opvangvoorzieningen zoals het voormalige belastingkantoor.

Vraag: Hoe lang verblijven mensen in het voormalig belastingkantoor?
Antwoord: Dat hangt af van het verloop van de asielprocedure en/of mensen worden overgeplaatst naar een andere locatie.

Vraag: Zijn er, als de tijdelijke opvang opengaat, 1000 asielzoekers in Alkmaar?
Antwoord: Dat klopt. In het centrum aan de Picassolaan wordt het maximaal aantal bewoners teruggebracht naar de oorspronkelijke 400. Aan de Robonsbosweg verblijven maximaal 600 mensen.
Als maximum van het aantal asielzoekers in opvangvoorzieningen in de gemeente Alkmaar wordt als norm 1% van de bevolking aangehouden. Met een aantal van 1000 asielzoekers in totaal is daarmee aan voldaan. Het college zal in deze periode geen voorstellen doen om dit maximum te overschrijden.

Vraag: Wie betaalt deze tijdelijke opvang?
Antwoord: Het COA huurt het gebouw en betaalt de tijdelijke opvang. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betaalt de onderwijsvoorzieningen. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderwijs en betaalt de veiligheidsmaatregelen zoals de verlichting in de tunnel en het cameratoezicht. De politie is verantwoordelijke voor de inzet van de wijkagent.

Vraag: Er zijn veel 3 en 4 persoonskamers. Hoe gaat u om met gezinnen van bijvoorbeeld 5-6-7 personen?
Antwoord: De tekeningen die u heeft gezien tijdens de informatiemarkt zijn nog concept. De grootte van de kamers en het aantal kamers is nog niet duidelijk. Het COA probeert altijd gezinnen bij elkaar te houden.

Vraag: Wat gebeurt er met mensen die geen verblijfsvergunning krijgen.
Antwoord: Als mensen geen verblijfsvergunning krijgen, moeten zij terugkeren naar hun land van herkomst.

Gebouw en omgeving

Vraag: Hoe zit het met de verkeersveiligheid rond het gebouw?
Komen er extra verbodsborden bij de rotonde, zodat mensen niet zomaar de ringweg oversteken.
Antwoord: Zowel vanaf de Robonsbosweg, als vanaf de rotonde staan duidelijke borden. Vooralsnog lijkt dit voldoende te zijn. Het COA informeert de asielzoekers over de veilige loop- en fietsroute via de tunneltjes

Vraag: Kan er een geluidswal komen?
Antwoord: Een geluidswal is op dit moment niet aan de orde.

Vraag: Tussen de gebouwen is veel ruimte voor activiteiten. Dat geeft geluid en kaatst tegen de muren op en over de wijk heen en slaat neer.
Antwoord: De activiteit op het terrein vindt plaats aan de overzijde van de provinciale weg tegenover de woningen. Ook is er een geluidswal aan de zijde van het belastingkantoor aanwezig. Geluidsoverlast is niet te verwachten.

Vraag: Het gebouw is nogal gesloten op maaiveldniveau. Stop meer functies op de begane grond waar interactie is met de tuin en de openbare omgeving. Dan krijg je een meervoudig karakter en geen donkere en afstandelijke situatie.
Antwoord: Deze suggestie wordt doorgegeven aan het COA.

Vraag: Is er een gebedsruimte in het gebouw?
Antwoord: Het COA heeft geen gebedsruimtes in de opvanglocaties. Als bewoners hier behoefte toe hebben, mogen zij gebruik maken van gebedsruimtes van geloofsgemeenschappen in de buurt van de opvanglocatie.

Veiligheid

Vraag: Zijn de bewoners van de tijdelijke opvang gescreend?
Antwoord: Bij binnenkomst in Nederland wordt het paspoort door de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) onderzocht en van elke persoon vingerafdrukken afgenomen. Deze gegevens gaan in een internationaal systeem waarin onderzocht wordt of de identiteit klopt en of al in een ander land asiel is aangevraagd. De IND, marechaussee en andere veiligheidsinstanties werken nauw samen om het vluchtverhaal en documenten te controleren.

Vraag: Welke maatregelen worden er getroffen om de veiligheid te waarborgen.
Antwoord: 100 % veiligheid kan niet worden gegarandeerd. De gemeente, het COA en de politie doen het maximale om de veiligheid voor de omwonenden en de bewoners van de locatie goed te regelen.
Met het COA worden afspraken gemaakt over 100% - 7 x24 uurs bereikbaarheid van het COA. Er komt een direct telefoonnummer. Camera’s en verbetering van de straat- en tunnelverlichting worden ingezet om de veiligheid te verbeteren.

Vraag: Kunnen de omwonenden, ook ’s avonds, veilig over straat?
Antwoord: Bij aankomst op de locatie heeft de asielzoeker een gesprek over de huisregels en de regels en gewoonten in Nederland, in Alkmaar en op de locatie zijn. De asielzoeker tekent voor ontvangst van de huisregels en de informatiemap.
Omwonenden van de opvanglocatie mogen altijd telefonisch of per e-mail contact opnemen met de receptie van de tijdelijke opvang, of met de wijkagent . Op de website van de gemeente zullen als de voorziening open gaat gegevens bekend gemaakt worden over wie waarover gebeld kan worden.
Politie, gemeente en het COA hebben regelmatig contact over de veiligheid, zowel op het centrum als daarbuiten.
Meldingen of situaties die van invloed zijn op de omgeving van het centrum kunnen worden besproken in de omwonendencommissie. Als het nodig is worden er extra maatregelen getroffen. Het gebouw wordt 24 uur per dag beveiligd.

Vraag: Hoe veilig is het in de opvang voor vrouwen en kinderen, bijv. als ze gebruik willen maken van de sanitaire voorzieningen?Wordt er voor vrouwen een aparte afdeling ingericht?
Antwoord: Het COA gaat ervan uit dat bewoners altijd veilig moeten kunnen wonen. Mochten bewoners zich niet veilig voelen, dan worden er maatregelen getroffen.
Onze ervaring leert dat mensen ruim de gelegenheid krijgen om gebruik te maken van sanitaire voorzieningen op het moment dat ze daar zelf voor kiezen.

Vraag: Is de beveiliging er ook op gericht om de asielzoekers en omwondende te beschermen tegen bijvoorbeeld extreem rechts? Is de toegang bij de opvang ’s nachts gesloten?
Antwoord: Er is 24 uur beveiliging op de locaties. Mocht de beveiliging bijstand nodig, dan wordt de politie ingeschakeld. Bezoekers van een opvanglocatie moeten zich ruim van te voren aanmelden en bij aankomst bij de receptie melden enzonodig identificeren,

Vraag: Komt er een meldpunt als er overlast is?
Antwoord: Klachten of opmerkingen kunnen ten alle tijde ingediend worden op de locatie. Er kan dan gekeken worden of er maatregelen genomen kunnen worden.
Op www.coa.nl en op www.alkmaar.nl/asielzoekers vindt u het telefoonnummer nadat de locatie is geopend. Via dit telefoonnummer kunt u contact opnemen met de beveiliging.

Gezondheid

Vraag: Hoe is de gezondheidszorg van asielzoekers geregeld?
Antwoord: De gezondheidszorg voor asielzoekers wordt op locatie geregeld via de lokale dokterspost. Het GC A, Gezondheidscentrum Asielzoekers) is het eerste aanspreekpunt voor medische zorg voor alle asielzoekers in de opvang van het COA. Via de GC A Praktijklijn kan een asielzoeker 24 uur per dag zeven dagen in de week terecht met medische vragen. De GGD is verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers, met name gericht op preventie, voorlichting en screening, de tbc-controle kan hier een onderdeel vanuit maken. Ook de jeugdgezondheidszorg en het rijksvaccinatieprogramma voor asielzoekerskinderen vormen een onderdeel van de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers.

Vraag: Nemen deze mensen besmettelijke ziektes mee?
Antwoord: Op ernstige ziekten, zoals tbc, met hoge besmettelijkheid wordt direct na aankomst in Nederland gescreend en zonodig direct behandeld. Dat is dus bij de asielzoekers die in Alkmaar komen al gebeurd. De kans op uitbraak, op normale infectieziektes, is klein.

Vraag: Mensen hebben toegang tot de dokterspost en kunnen behandeld worden naar nodig.
Accepteren deze mensen vaccinaties?
Antwoord: Ja, kinderen worden uitgenodigd mee te doen aan het landelijke vaccinatieprogramma. Zie voor meer informatie over gezondheid en infectieziekten http://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Asielzoekers_en_infectieziekterisico

Vraag: Is er een arts aanwezig in de tijdelijke opvang?
Antwoord: Op bepaalde tijden is er een huisarts en/of een verpleegkundigen op de gezondheidspost aanwezig

Dagbesteding

Vraag: Wordt er samengewerkt met sport- en andere verenigingen?
Antwoord: Dat is wel de bedoeling. Er zijn al diverse verenigingen, organisaties en vrijwilligers die zich hebben aangemeld. De locatiemanager en de gemeente gaan binnenkort met hen in gesprek.

Vraag: Hoe gaat de gemeente de voorwaarden die gesteld zijn aan dagbesteding toetsen?
Antwoord: Het COA spreekt met de gemeente af dat zij een plan maakt voor de dagbesteding. . Dagbesteding kan een onderdeel zijn van de bespreking in de omwonendencommissie (waarin ook de gemeente vertegenwoordigd is).

Vraag: Welke dagbestedingsactiviteiten zullen er worden aangeboden?
Antwoord: De bewoners houden de woon- en leefruimte zelf grotendeels schoonhouden, daarnaast gaan ze zelf koken en hun boodschappen doen. Verder zijn er sportactiviteiten, taalles, culturele activiteiten, computerles e.d.. Het is mogelijk dat de bewoners vrijwilligerswerk doen of in sommige situaties werken. Ook kunnen ze bezig zijn met de voorbereiding op de inburgering.

Onderwijs

Vraag: Hoe is het onderwijs voor de kinderen geregeld
Antwoord: Zodra de leerplichtige kinderen in Nederland zijn vallen zij onder de leerplicht en wordt onderwijs voor hen georganiseerd. Er is een basisschool “De Wissel” op het asielzoekerscentrum aan de Picassolaan, zij zijn gewend met wisselende aantallen kinderen om te gaan en hebben ervaring met het onderwijs aan kinderen van vluchtelingen. Het is nog niet duidelijk of de kinderen op de Wissel of op een andere school onderwijs krijgen. Voor het Voortgezet Onderwijs worden taalklassen ingericht op verschillende VO scholen. Over de praktische uitvoering van het onderwijs aan de nieuwe kinderen in de tijdelijke opvang gaan we op korte termijn in overleg met de schoolbesturen.

Vraag: Komen de kinderen op gewone basisscholen terecht?
Antwoord: Dit kan pas als zij de Nederlandse taal beheersen. Er is keuzevrijheid voor ouders met betrekking tot schoolkeuze. Maar er zijn in Alkmaar scholen voor kinderen van asielzoekers waar ze in eerste instantie goed kunnen worden opgevangen (zie boven).

Vraag: Kunnen leerkrachten dat wel aan, die extra zorg en de klassen zijn al groot.
Antwoord: We gaan in overleg met de schoolbesturen. Bij de afspraken die worden gemaakt houden zij rekening met de belangen van de leerkrachten en de andere kinderen.

Vraag: Welke vakken worden aan de kinderen gegeven?
Antwoord: Kinderen 5-18 jaar zijn leerplichtig en volgen gewoon lessen op de scholen. Vrijwilligers kunnen ook ondersteuning geven in de Nederlandse taal of computerlessen.

Vraag: Is de voertaal aan de kinderen Engels?
Antwoord: Op school is de voertaal Nederlands.

Vraag: Kunnen asielzoekerskinderen in de VO leeftijd instromen in het tweetalig onderwijs (Nederlands – Engels) in het Willem Blaeu college?
Antwoord: De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderwijs . VO leerlingen gaan eerst naar de taalklas (zie boven),waar leerlingen daarna onderwijs krijgen is nu nog niet bekend.

Vraag: Wat wordt er voor volwassenen gedaan. Gaan die ook al Nederlands leren?
Antwoord: Voor asielzoekers die in procedure zitten, wordt Nederlandse taalles verzorgd door vrijwilligers. Dat kan ook in Alkmaar. Wanneer asielzoekers een status krijgen, volgt een intensief taalprogramma door beroepskrachten.

Vraag: Worden leerkrachten begeleid bij het omgaan met psycho-sociale klachten bij leerlingen?
Antwoord: leerkrachten worden voorbereid om te kunnen omgaan met leerlingen met posttraumatische stress en oorlogstrauma’s. Er wordt ook lesmateriaal ontwikkeld.

Vraag: Kan ik als oud-leraar iets betekenen bij het geven van onderwijs?
Ik wil graag Engelse les geven?
Antwoord: Het COA werkt met vrijwilligers op verschillende gebieden, ook met taallessen. U kunt uw belangstelling kenbaar maken via het emailadres Alkmaar@coa.nl.

Vraag: is er in het belastingkantoor een schoollokaal aanwezig?
Antwoord: Wij weten nog niet precies waar de kinderen lessen kunnen volgen, dat wordt nog uitgezocht.

Vraag: Is het een idee voor scholen om net als de Adriaan Roland Holstschool in Bergen samen te werken en ‘de vluchteling’ een gezicht te geven voor de Nederlander?
Antwoord: Zodra bekend is waar de kinderen lessen volgen, kunt u uw ideënkwijt bij deze school. U kunt zich ook als vrijwilliger opgeven via Alkmaar@coa.nl en daar aangeven waar uw belangstelling ligt.

Huisvesting

Vraag: Waar gaan asielzoekers wonen als ze verblijfsvergunning hebben gekregen?
Antwoord: Als ze tijdelijke verblijfsvergunning krijgen bepaalt het COA welke gemeente In Nederland de persoon, personen moet huisvesten. Iedere gemeente is verplicht een aantal vergunninghouders een huis toe te wijzen. Vervolgens koppelt het COA de mensen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning aan een gemeente. In Alkmaar zijn hierover afspraken gemaakt met de woningcorporaties. Het is de bedoeling dat iemand nadat hij gehoord heeft een (tijdelijke) verblijfsvergunning te krijgen na 14 weken de opvang verlaten. In de praktijk neemt duurt het langer.

Vraag: Wat gebeurt er na 3 jaar met de mensen die dan in voormalig belastingkantoor verblijven?
Antwoord: Die zullen dan elders in andere azc’s/tijdelijke opvangvoorzieningen opgevangen worden.

Communicatie en informatie

Voordat de tijdelijke noodopvang aan de Robonsbosweg opengaat, organiseren wij weer een informatiemoment voor de omwonenden. Ook zullen er rondleidingen worden verzorgd om een kijkje te nemen in het gebouw.
Verder wordt de informatie op www.alkmaar.nl/asielzoekers aangepast als er nieuwe informatie is.
En wordt er regelmatig in het stadsblad aandacht besteed aan dit onderwerp. Op www.coa.nl wordt na opening een pagina voor deze locatie gemaakt. Ook wordt hier het telefoonnummer van de locatie bekend gemaakt.

U kunt uw vragen aan de gemeente blijven stellen aan asielzoekers@alkmaar.nl
Uw vragen aan het COA richt u aan alkmaar@coa.nl

Laatste wijziging: 07 maart 2016