Beheersverordening Vroonermeer-Zuid vastgesteld

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bedrijven > Ruimtelijke plannen > Beheersverordening Vroonermeer-Zuid vastgesteld

Beheersverordening Vroonermeer-Zuid vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 16 november 2017 besloten heeft om de beheersverordening Vroonermeer-Zuid vast te stellen.

 

Verordeningsgebied

De beheersverordening omvat het gebied globaal begrensd door de Nollenweg in het zuiden, door de Kossenland in het oosten, door Vroonermeer Noord en de Kruissloot in het noorden, en de Schagerweg in het westen.

 

Inhoud beheersverordening

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) mogen bestemmingsplannen per 1 juli 2013 niet ouder zijn dan 10 jaar. De beheersverordening voorziet in een actueel juridisch-planologische regeling voor het verordeningsgebied. In de beheersverordening wordt het beheer van dat gebied in overeenstemming met het bestaande feitelijke of planologisch toelaatbare gebruik geregeld.

 

Inzage

Het raadsbesluit, de vastgestelde beheersverordening en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 7 december 2017 tot en met woensdag 17 januari 2018 voor een ieder ter inzage bij de servicebalie Vergunningen- en subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 12 in Alkmaar. De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken met de servicebalie via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072.

 

Daarnaast kunt u de beheersverordening langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl/inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de vermelding Alkmaar, Beheersverordening Vroonermeer-Zuid of onder de code:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0361.BV00101-0305

 

Beroep

Het is niet mogelijk om bezwaar dan wel beroep aan te tekenen tegen het besluit tot vaststelling van de beheersverordening.

 

Burgemeester en wethouders van Alkmaar.

Laatste wijziging: 07 december 2017