Beroep- en bezwaarmogelijkheden omgevingsvergunningen

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Beroep- en bezwaarmogelijkheden omgevingsvergunningen

Beroep- en bezwaarmogelijkheden omgevingsvergunningen

Er kunnen besluiten zijn waar u het niet mee eens bent. Er zijn mogelijkheden om dat kenbaar te maken en zelfs besluiten terug te laten draaien.

Reguliere of uitgebreide procedure
Als iemand een omgevingsvergunning aanvraagt, kijkt de gemeente eerst of de uitgebreide (langere) voorbereidingsprocedure of de reguliere (korte) voorbereidingsprocedure moet worden gevolgd.
De uitgebreide procedure is aan de orde bij aanvragen waarover iedereen zijn mening moet kunnen geven, bijvoorbeeld bij grote afwijkingen van het bestemmingsplan.
Aanvragen voor reguliere en uitgebreide omgevingsvergunningen worden gepubliceerd.
Bij de reguliere procedure neemt de gemeente binnen 8 weken een besluit dat zij publiceert.
Bij een uitgebreide procedure is de termijn uiterlijk 26 weken. Binnen deze periode legt de gemeente eerst nog zes weken een ontwerpvergunning ter inzage. 

Wanneer treedt een omgevingsvergunning in werking?
Het is van belang te weten dat een vergunning in principe direct in werking treedt de dag nadat een besluit bekend is gemaakt. Meestal mag de vergunninghouder de dag na de bekendmaking beginnen met het werk. Maar er zijn uitzonderingen:

  • Als de reguliere voorbereidingsprocedure is gevolgd én het gaat om één van de volgende activiteiten: ‘uitvoeren van werk’ (zoals de aanleg van een weg), ‘slopen van een bouwwerk’,  ‘slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht’, ‘slopen van een monument’ en ‘vellen van een houtopstand’ dan treedt de vergunning pas in werking op de dag nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift  (6 weken) is verstreken. 
  • Als de uitgebreide voorbereidingsprocedure is gevolgd, dan treedt de vergunning in werking op de dag nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift (6 weken) is verstreken. 
  • Als bij een reguliere procedure niet binnen 8 weken het besluit op de aanvraag is gepubliceerd of het besluit is verdaagd, dan is de vergunning van rechtswege verleend. De vergunning treedt dan in werking op de dag nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken of, als er bezwaar is gemaakt, pas nadat op dit bezwaar is beslist. 
  • Als er binnen de geldende termijnen voor bezwaar of beroep bij de voorzieningenrechter een verzoek is gedaan om voorlopige voorziening, dan treedt de vergunning, alleen in de hiervoor genoemde eerste twee situaties, niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Een besluit wordt bekendgemaakt door:

  • Toezending of uitreiking van het besluit aan de aanvrager en eventuele andere belanghebbenden tot wie het besluit is gericht
  • publicatie op www.alkmaar.nl/mededelingen 

En alleen voor de uitgebreide procedure is de gemeente daarnaast ook verplicht tot:

  • Kennisgeving van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking. 
  • Toezending van een exemplaar van het besluit aan degenen die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit. Hiervoor kan onder bepaalde omstandigheden worden afgeweken (zie artikel 3.44, lid 2, Awb).

Uitleg zienswijze, bezwaar, beroep en voorlopige voorziening, en griffierecht
Bij een besluit dat met de reguliere voorbereidingsprocedure tot stand is gekomen geldt eerst de bezwaarschriften 23896 procedure voordat beroep kan worden ingesteld bij de bestuursrechter. Vervolgens kan hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) worden ingesteld.
Bij bepaalde omgevingsvergunningen moet de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb worden gevolgd (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). Bij een besluit dat met de uitgebreide voorbereidingsprocedure tot stand is gekomen kan direct beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter en vervolgens hoger beroep bij de AbRvS. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen een besluit dat met de uitgebreide voorbereidingsprocedure tot stand is gekomen. In plaats daarvan kan tegen het ontwerpbesluit een zienswijze worden ingediend. De termijn voor het indienen van een zienswijze is 6 weken. De start van deze termijn is de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd. Het indienen van een zienswijze kan op twee manieren.

Schriftelijk
Stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de unit Vergunning en subsidieverlening. In uw zienswijze moet o.a. het volgende staan:
- omschrijving van de ontwerpbeschikking waar u de zienswijze op indient;
- uw naam en adres;
- datum waarop u de zienswijze indient;
- uw handtekening;
- uw motivering.

Mondeling
Maak daarvoor eerst een afspraak via 14 072 en vraag naar de unit Vergunning- en subsidieverlening.
Na indiening van uw zienswijze, onderzoeken wij of er reden is een ander besluit te nemen dan het ontwerpbesluit. U krijgt altijd schriftelijk bericht van het definitieve besluit, waarbij ook de mogelijkheden van beroep worden vermeld.

Kosten rechtspraak
Aan het voeren van een procedure bij de bestuursrechter zijn kosten verbonden. 

Beroep bij de bestuursrechter
Uitgebreide procedure: wanneer de uitgebreide voorbereidingsprocedure is gevolgd en u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente naar aanleiding van uw zienswijze, dan kunt u direct beroep instellen bij de bestuursrechter.
Reguliere procedure: als u het niet eens bent met een beslissing die de gemeente nam naar aanleiding van uw bezwaarschrift (ongegrond verklaard), dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Dit doet u bij de bestuursrechter. 
De termijn voor het indienen van een beroepsschrift is zes weken. De start van deze termijn is afhankelijk van de gevolgde procedure:

  • reguliere procedure: de dag nadat het besluit is bekendgemaakt,
  • uitgebreide procedure: na kennisgeving van het besluit op www.alkmaar.nl/mededelingen

Mocht u het ook met de uitspraak van de bestuursrechter niet eens zijn, dan kunt u nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS).

Voorlopige voorziening
Het indienen van bezwaar of beroep heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit wel in werking treedt en dus geldig is. De vergunninghouder kan dus beginnen met de door hem gewenste activiteit. Om te voorkomen dat er door het besluit een onomkeerbare situatie ontstaat, kunt u de bestuursrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Met zo’n voorziening worden de gevolgen van het besluit opgeschort.
Het verzoek om een voorlopige voorziening moet u schriftelijk indienen onder vermelding van uw naam en adres. Stuur hierbij ook een kopie van uw bezwaarschrift of beroepsschrift en een afschrift van het besluit waarmee u het niet eens bent mee. Ook moet u aangeven waarom er sprake is van onverwijlde spoed om de vergunning te schorsen.

Laatste wijziging: 17 oktober 2019