Beschikking op aanvraag

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Beschikking op aanvraag

Beschikking op aanvraag

De beslistermijn kan worden afgeleid uit de wet op grond waarvan de aanvraag is ingediend (bijv. Woningwet) of uit de gemeentelijke verordening op grond waarvan de aanvraag is ingediend (bijv. de Algemene plaatselijke verordening; Huisvestingsverordening etc.).

Indien er in de wet of de verordening geen beslistermijn is opgenomen, gelden de algemene regels uit de Awb en geldt er een zgn. “redelijke” termijn. Dit betekent dat de beslistermijn in beginsel maximaal 8 weken mag duren. Een “redelijke” termijn kan onder omstandigheden ook korter of juist langer zijn.

Verlenging en opschorting van de beslistermijn
Als de gemeente ziet dat de wettelijk voorgeschreven termijn dan wel de algemene termijn van 8 weken niet gehaald kan worden, delen wij dit u mede en wordt een zo kort mogelijke termijn genoemd waarbinnen de beschikking wel kan worden verzonden. Dit wordt een verlenging van de beslistermijn genoemd. Deze verlenging gaat in nadat de “normale” termijn is verstreken. De gemeente moet dan uiteraard wel voor het einde van die “normale” termijn een dergelijke mededeling hebben gedaan.

De beslistermijn kan tussentijds worden opgeschort indien:

  • er sprake is van een onvolledige aanvraag. U krijgt de gelegenheid de aanvraag tot een bepaalde dag aan te vullen met de ontbrekende gegevens. De opschorting gaat in op de dag na de uitnodiging tot aanvulling en eindigt op de dag dat de ontbrekende gegevens worden ontvangen of u de gestelde termijn hebt laten verlopen;
  • er informatie uit het buitenland moet worden opgevraagd. U ontvangt hierover een mededeling. De opschorting gaat in op de dag nadat de mededeling aan u is verzonden en eindigt op de dag waarop de ontbrekende gegevens worden ontvangen;
  • u met het uitstel hebt ingestemd;
  • de vertraging in de afhandeling van uw aanvraag aan u te wijten is;
  • er sprake is van overmacht en wij niet in staat zijn een beschikking te nemen.

Het kan overigens zijn dat in bijzondere wetgeving van bovenstaande wordt afgeweken.

Als u van mening bent dat niet tijdig op uw aanvraag is beslist, kunt u de gemeente "in gebreke stellen" en een dwangsom vragen en/of direct een beroepschrift indienen. Zie hiervoor "Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen".

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u (als belanghebbende) hiertegen bezwaar maken. U leest hier meer over onder "Bezwaarschrift indienen".

 

Laatste wijziging: 08 september 2010