Beschikking op bezwaar

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Beschikking op bezwaar

Beschikking op bezwaar

In de Algemene wet bestuursrecht is een algemeen geldende bepaling opgenomen (tenzij op grond van een wettelijke bepaling een andere termijn is vastgesteld).

De gemeente beslist binnen 6 weken - of indien een zgn. bezwaarschriftencommissie is ingesteld binnen 12 weken - op het bezwaarschrift. Deze beslistermijn gaat in op de dag na die waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken nadat de desbetreffende beschikking is verzonden. Op dat moment gaat de beslistermijn voor het bezwaarschrift lopen, ook als u al na enkele dagen een bezwaarschrift hebt ingediend.

Verdaging van de beslistermijn
De gemeente kan de beslissing voor maximaal 6 weken verdagen. Hiervoor wordt geen specifieke reden genoemd. U ontvangt hierover wel een schriftelijke mededeling welke uiteraard binnen de “normale” beslistermijn moet zijn verzonden. De verdagingstermijn gaat in op het moment dat de “normale” beslistermijn is verlopen.

Verlenging van de beslistermijn
Verlenging van de beslistermijn is mogelijk indien:

  • alle belanghebbenden daarmee akkoord gaan;
  • u daarmee instemt en anderen daardoor niet in hun belangen worden geschaad;
  • dit nodig is in verband met het naleven van wettelijke procedurevoorschriften.

Ook van een verlenging van de beslistermijn ontvangt u een schriftelijke mededeling binnen de “normale” beslistermijn. Tevens zal dan in het algemeen worden aangegeven wanneer u een beslissing op het bezwaarschrift kunt verwachten.

Opschorting van de beslistermijn
De afhandelingstermijn van uw bezwaar kan tussentijds worden opgeschort indien:

  • het bezwaarschrift niet voldoet aan de gestelde eisen voor het in behandeling nemen van het bezwaarschrift;
  • het bezwaarschrift voldoet niet aan overige wettelijke eisen;
  • het bezwaarschrift is elektronisch verzonden maar is geweigerd;
  • er informatie aan een buitenlandse instantie moet worden gevraagd;
  • de vertraging aan u kan worden toegerekend;
  • de gemeente door overmacht niet in staat is een beschikking te nemen;
  • indien u schriftelijk met uitstel hebt ingestemd.

U ontvangt hierover uiteraard altijd schriftelijk een mededeling of uitnodiging om de ontbrekende gegevens alsnog te verstrekken. De opschorting van de beslistermijn gaat lopen op de dag nadat de uitnodiging/mededeling is verzonden en eindigt op de dag dat de ontbrekende gegevens zijn ontvangen dan wel u de daarvoor gestelde termijn hebt laten verlopen.

Als de gemeente niet tijdig op uw bezwaarschrift beslist, kunt u de gemeente in gebreke stellen en een dwangsom vragen. Zie hiervoor "Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen".

Als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift, kunt u daar beroep tegen instellen. In de beslissing op bezwaar staat aangegeven bij welke instantie u dit kunt doen. Meer informatie hierover vindt u onder "Beroepschrift indienen".

Laatste wijziging: 09 september 2010