Bestemmingsplan De Nieuwpoort - gewijzigd vastgesteld en besluit hogere grenswaarde geluid

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bedrijven > Ruimtelijke plannen > Bestemmingsplan De Nieuwpoort - gewijzigd vastgesteld en besluit hogere grenswaarde geluid

Bestemmingsplan De Nieuwpoort - gewijzigd vastgesteld en besluit hogere grenswaarde geluid

BESTEMMINGSPLAN DE NIEUWPOORT GEWIJZIGD VASTGESTELD EN BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE GELUID

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van  november heeft besloten om het bestemmingsplan “De Nieuwpoort” gewijzigd vast te stellen.

Gebied

Het gebied waarop het bestemmingsplan “De Nieuwpoort” betrekking heeft, is gesitueerd op de hoek van de Frederik Hendriklaan en de Prins Alexanderstraat in Alkmaar.

Doel

Het bestemmingsplan De Nieuwpoort maakt de sloop van de bebouwing op de hoek Frederik Hendriklaan/Prins Alexanderstraat en de realisatie van vervangende nieuwbouw op deze locatie mogelijk. 

Inzage

Het ontwerp van het bestemmingsplan is gepubliceerd op 02 augustus 2017en heeft met ingang van 03 augustusgedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp van het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen die in het bestemmingsplan zijn aangebracht zijn in een aparte bijlage “Nota van wijzigingen bestemmingsplan De Nieuwpoort” dat behoort tot het raadsbesluit aangegeven. 

Voor de locatie is tevens een besluit tot vaststellen van hogere grenswaarden geluid genomen door het bevoegd gezag. Het ontwerpbesluit is gepubliceerd op 02 augustus 2017 en heeft met ingang van 03 augustus gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tegen dit besluit zijn geen zienswijzen ingediend. 

Het raadsbesluit, het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan De Nieuwpoorten de daarbij behorende stukken, waaronder ook het besluit hogere grenswaarden geluid, liggen van donderdag 30 november 2017 tot en met woensdag 10 januari 2017 voor een ieder ter inzage bij de servicebalie Vergunningen- en subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 in Alkmaar. De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken met de servicebalie via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072. 

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl/inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de vermelding Alkmaar, bestemmingsplan De Nieuwpoort of onder de code:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0361.BP00143-0305 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan tegen het bestemmingsplanplan beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 

Beroep kan worden ingesteld door:

-              een belanghebbende die tijdig zijn zienswijzen op het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad,

-              een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig zijn zienswijze kenbaar te maken,

-              een ieder die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die, ten opzichte van het ontwerp van het bestemmingsplan, bij vaststelling in het plan zijn aangebracht. 

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor moet een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Meer informatie staat op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

 

Burgemeester en wethouders van Alkmaar.

Laatste wijziging: 29 november 2017