Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Bezwaarschrift indienen

Home > Inwoners > Orde en Veiligheid > Bezwaarschrift indienen

Bezwaarschrift indienen

Wanneer kunt u een bezwaar indienen?
Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de gemeenteraad nemen veel besluiten op diverse beleidsterreinen. Het kan gaan om het verlenen of weigeren van een bouwvergunning, het toekennen of weigeren van subsidies, het toekennen van (bijzondere) bijstand, het verlenen van kapvergunningen enzovoort. Het kan gaan om een besluit dat u zelf heeft aangevraagd, maar ook om een besluit dat door een ander is aangevraagd en waardoor u in uw belang wordt geraakt. Er kan ook door het bestuursorgaan uit zichzelf een besluit worden genomen.

Als u het niet eens bent met zo’n besluit kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. U kunt ook bezwaar maken tegen uitvoeringshandeling in het kader van de Wet werk en bijstand.

Als er niet binnen de wettelijke of redelijke termijn een besluit wordt genomen, kunt u de gemeente in gebreke stellen en daarna beroep instellen. Meer informatie hierover vindt u op de website onder Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.

Tegen besluiten die met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zijn voorbereid, dient u direct beroep in te stellen bij de rechtbank Alkmaar. Dit staat onder het betreffende besluit vermeld. Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie over het indienen van een beroepschrift kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Als u meent dat u onbehoorlijk door de gemeente bent behandeld, gelden er andere regels. U kunt dan een klacht indienen. De gemeente heeft hiervoor een klachtenregeling opgesteld.

Laatste wijziging: 13 december 2017