Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Bezwaarschrift indienen

Home > Inwoners > Orde en Veiligheid > Bezwaarschrift indienen

Bezwaarschrift indienen

Bezwaarschrift > Binnen welke termijn kunt u het bezwaarschrift indienen?

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. De termijn begint met ingang van de dag waarop het besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet u voor het einde van de termijn op de post hebben gedaan, of bij de gemeente hebben bezorgd. Voor het bepalen van het tijdstip van ontvangst van het bezwaarschrift wordt gekeken naar de poststempel op de envelop of (bij bezorging) naar de daadwerkelijke ontvangst (u doet er verstandig aan een ontvangstbewijs te vragen).
Als u gebruik maakt van de mogelijkheid om digitaal een bezwaarschrift in te dienen, moet het bezwaarschrift voor het einde van de termijn zijn verzonden.

Bezwaarschrift > Voorlopige voorziening tijdens bezwaarprocedure

Tijdens de bezwaarprocedure blijft het genomen besluit van kracht. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. Als u wenst dat vanwege dit spoedeisende belang de werking van de genomen beslissing wordt geschorst, dan kunt u daarvoor een verzoek indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar. Er kan dan een speciale regeling worden getroffen voor de periode dat uw bezwaarschrift nog in behandeling is. Voor de behandeling van uw verzoek dient u griffierecht te betalen. Meer informatie over het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Bezwaarschrift > Hoe verloopt de procedure van het bezwaarschrift?

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarna wordt beoordeeld of uw bezwaarschrift voldoet aan de voorwaarden en of het op tijd is ingediend. Indien dit niet het geval is krijgt u de gelegenheid om de gebreken te herstellen of om een toelichting te geven op de termijnoverschrijding. Indien het bezwaarschrift daarna nog niet voldoet aan de voorwaarden, wordt er meestal direct een besluit genomen.
Indien het bezwaarschrift wel voldoet aan de voorwaarden, volgt er een inhoudelijke behandeling. In de meeste gevallen wordt u dan uitgenodigd voor een hoorzitting. Het kan ook zijn dat er vooraf nog telefonisch contact wordt opgenomen of dat er vooraf gevraagd wordt of u gebruik wilt maken van een hoorzitting.

Bezwaarschrift > Hoorzitting

Tijdens de hoorzitting wordt u in de regel gehoord door twee juridische medewerkers van de gemeente. Geen van deze personen is betrokken geweest bij het besluit waartegen u bezwaar maakt. In bepaalde gevallen wordt u gehoord door een externe commissie bezwaarschriften. (Zie de regeling voor de behandeling van bezwaarschriften). Mogelijk is er ook een medewerker van de sector waar het besluit is genomen aanwezig. Tijdens de hoorzitting krijgt u de gelegenheid om uw bezwaar toe te lichten. Indien er andere partijen bij uw bezwaar betrokken zijn, krijgen ook deze de gelegenheid hun standpunt toe te lichten. U kunt zich bij de hoorzitting laten bijstaan door een derde (dit hoeft  geen advocaat te zijn). Indien u zich laat vertegenwoordigen en zelf niet aanwezig bent, dient er een schriftelijke machtiging te worden overlegd.

U bent in de gelegenheid om stukken aan te leveren voor de hoorzitting. Wel wordt u verzocht dit ten minste 10 dagen voor de hoorzitting aan te leveren. Na de hoorzitting wordt er advies uitgebracht aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft. Het bestuursorgaan neemt uiteindelijk een beslissing op uw bezwaar.

Bezwaarschrift > Binnen welke termijn moet besloten worden?

De termijn voor een beslissing op uw bezwaar bedraagt 6 weken, gerekend vanaf de dag dat de bezwaartermijn verstreken is. Het bestuursorgaan heeft de mogelijkheid de beslissing te verdagen met een termijn van 6 weken of in overleg te verlengen. Zie hiervoor de informatie op de website onder "Beschikking op bezwaar".

Bezwaarschrift > Beroep tegen bezwaar

Als u het niet eens bent met een beslissing op uw bezwaar kunt u daar beroep tegen instellen. In de beslissing op bezwaar staat aangegeven bij welke instantie u dit kunt doen. Dit is meestal de rechtbank Alkmaar. Meer leest u hierover onder "Beroepschrift indienen".

Laatste wijziging: 13 december 2017