Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Bodemkwaliteitskaart

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart

Het Besluit bodemkwaliteit regelt het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen. Met dit bodembeleid realiseren wij duurzaam bodembeheer en stimuleren hergebruik van grond. Wij toetsen als bevoegd gezag de meldingen voor toepassing van grond en houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden.

De bodemkwaliteitskaart bestaat uit meerdere kaarten. Er is een kaart met de gemiddelde (gebiedseigen) bodemkwaliteit per te onderscheiden deelgebied. Van de bovengrond
(0-0.5 m – maaiveld) en de ondergrond (0.5-2.0 – maaiveld) zijn aparte kaarten. Verdachte, verontreinigde of gesaneerde locaties vallen hier buiten.

Van belang voor de toepassing van grond is de toepassingskaart boven- en ondergrond en de ontgravingskaart  boven- en ondergrond. Op de toepassingskaart staat aan welke toepassingeis de grond in een deelgebied moet voldoen. De ontgravingskaart geeft de bodemkwaliteit aan van een ontgraven partij. De bodemkwaliteit wordt uitgedrukt in kwaliteitsklassen Achtergrondwaarde (Aw 2000), Wonen en Industrie. Bij onverdachte locaties mag de bodemkwaliteitskaart als wettig bewijsmiddel worden gebruikt en is partijonderzoek niet verplicht.

Met de grondverzetmatrix kan eenvoudig worden beoordeeld of vrijgekomen grond binnen de verschillende deelgebieden kan worden hergebruikt.

De Nota bodembeheer beschrijft de gebiedseigen bodemkwaliteit en bevat regels en voorwaarden waaronder grondverzet binnen de gemeente mag plaatsvinden. Bovendien zijn de belangrijkste kaarten hierin opgenomen. Het toepassen van grond is alleen toegestaan indien sprake is van een nuttige en functionele toepassing.

De Nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart zijn met name bestemd voor overheden, adviesbureaus en grondverzetbedrijven.

Melding voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen gaat digitaal via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl

Laatste wijziging: 13 december 2017