Bodemonderzoek bij (ver)bouwen

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Bodemonderzoek bij (ver)bouwen

Bodemonderzoek bij (ver)bouwen

Regels voor bouwen zijn opgenomen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Als u wilt bouwen, moet de kwaliteit van de bodem op de bouwlocatie geschikt zijn voor het bedoelde gebruik. Dit is afhankelijk van:

  • wat u wilt bouwen (functie van het gebouw);
  • de mate van eventueel aanwezige bodemverontreiniging.

Als op een locatie bodemverontreiniging verwacht wordt vanwege (mogelijke) bodembedreigende activiteiten in het verleden, is bodemonderzoek nodig. Dit is ook nodig als het  te bebouwen oppervlak groter is dan 50m2 én in het bouwwerk (nagenoeg) voortdurend mensen zullen verblijven. Of er informatie beschikbaar is over de bouwlocatie, kunt u nagaan via het Bodemloket van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN, voorheen Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)).

GEEN bodemonderzoek nodig:

  • bij (ver)bouw van bouwwerken die geen gebouw zijn (bijvoorbeeld bouwwerken in grond-, weg- en waterbouw zoals viaducten); 
  • bij (ver)bouw van bouwwerken die de grond niet raken (bijvoorbeeld dakkapel of extra verdieping op een gebouw); 
  • bij interne verbouwingen zonder grondwerkzaamheden;
  • bij (ver)bouw van bouwwerken waarvoor voor de bouwactiviteiten geen omgevingsvergunning vereist is (zoals bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, artikelen 2 en 3 van bijlage II);
  • als er al voldoende onderzoeksgegevens aanwezig zijn. De beschikbare bodemonderzoeken moeten voldoen aan NVN 5725, NEN 5740 en mogen niet ouder zijn dan 4 jaar. Bij een bodemrapport ouder dan 4 jaar, moet u aantonen dat de beschreven bodemkwaliteit nog steeds representatief is (bijvoorbeeld door met een historisch onderzoek aan te tonen dat er geen nieuwe bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden).

Verzoek aanvullende gegevens

Als u geen bodemonderzoek bij uw aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen heeft gevoegd terwijl dit wel nodig is, krijgt u van ons een verzoek om dit alsnog te doen.
Is een bodemonderzoek nodig, dan moet dit onderzoek volgens een bepaald protocol zijn uitgevoerd en voldoen aan de NEN 5740, NVN 5725 en NEN 5707.

Inschakelen adviesbureau

Als u voor de eerste keer een bodemonderzoek of sanering laat uitvoeren, oriënteer u dan goed bij de selectie van een milieukundig adviesbureau of aannemer. Kwaliteit en prijs zijn zaken die goed bekeken moeten worden en verschillen per milieuadviesbureau. Wij raden u aan om bij verschillende bureaus een offerte op te vragen. Het is belangrijk dat het adviesbureau Kwalibo-erkend is.

Aanvullend bodemonderzoek

Blijkt na onderzoek dat de grond verontreinigd is, dan is aanvullend bodemonderzoek nodig. Aan de hand daarvan bekijken wij of een saneringsplan opgesteld moet worden.

Wel of niet bouwen

In het onderzoeksrapport is vaak al lezen of de bodem geschikt of ongeschikt is voor het beoogde gebruik. Het rapport moet samen met de aanvraag omgevingsvergunning ingediend worden. Als de risicobeoordeling uit het bodemonderzoek aangeeft dat er (gezondheids)risico's zijn voor gebruikers van het bouwwerk, dan kan een omgevingsvergunning geweigerd worden. Meestal gebeurt dit niet maar komen er eisen in de omgevingsvergunning te staan, zoals bijvoorbeeld dat de bodem vòòr de bouw gesaneerd moet zijn.

Bodemsanering

Als uit het aanvullende onderzoek blijkt dat de grond ernstig vervuild is, dan moet de bodem gesaneerd worden. Als aanvrager stelt u hiervoor zelf een saneringsplan op. U vindt meer informatie op onze pagina Bodemsanering melden.

 Meer informatie

Laatste wijziging: 17 oktober 2019