Brandweerkazerne Kerkelaan (Koedijk)

Waar bent u naar op zoek?

Cultuur en Historie > Opgravingenkaart > Brandweerkazerne Kerkelaan (Koedijk)

Brandweerkazerne Kerkelaan (Koedijk)

In de week van 24 tot 27 januari 2006 werd een kleine opgraving gedaan in Koedijk. De voormalige brandweerkazerne aan de Kerkelaan, gelegen tussen het raadhuis aan de Kanaaldijk en de kerk van Koedijk, werd gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. In opdracht van Woonwaard worden hier wooneenheden voor een  zorginstelling gerealiseerd.

Het terrein is globaal 25 bij 40 meter groot en wordt aan de oostzijde begrensd door een sloot en aan de zuidzijde door de Kerkelaan.  Al eerder is er aan de Kerkelaan gegraven, namelijk daar waar ooit het café Het Vergulde Paard heeft gestaan. Bij deze opgraving werd uit de begintijd van het dorp, begin 14de eeuw, onder meer een oude achtersloot gevonden. Verdere bewoningssporen waren echter in later tijd weer verdwenen.
Bij de opgraving in 2006 werden wederom een 14de eeuwse sloot, restanten van een huis uit die tijd  aangetroffen. De funderingen bestonden slechts uit poertjes en huiswandgreppels, op een terp van klei die werd omringd door een sloot. Het vondstmateriaal uit de sloot dateerde globaal vanaf de vroege 14de tot ongeveer het derde kwart van de 16de eeuw. Het is bekend dat het dorp Koedijk tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 is verwoest. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de sloot is gedicht toen na de verwoesting het terrein  weer opnieuw werd ingedeeld en er nieuwe huizen werden gebouwd. Deze bleken deels bovenop de sloot te zijn gebouwd. Geen verstandige actie, want men blijkt last te hebben gehad van ernstige verzakkingen!
In de 15de eeuw blijken de huizen niet louter en alleen te zijn gebouwd met hout, want opmerkelijk genoeg werd er een bakstenen kelder uit die tijd aangetroffen. Ook werden er fragmenten van kloostermoppen en tufsteen aangetroffen. Het lijkt waarschijnlijk dat nadat de bewoners van Vronen rond 1300 werden verbannen naar Koedijk men de kerk en andere bouwwerken aldaar sloopte en de bouwmaterialen meenamen naar hun nieuwe woonplaats!
De natuurlijke ondergrond waar de terp op was geworpen bleek te bestaan uit een kleipakket op de zandondergrond met daarbovenop een zwart humueze laag gelijkend op een ingedroogd veenpakket. In het 20 meter lange noordoost georiënteerde profiel bleken de lagen richting het oosten over deze afstand zo`n 15 cm af te lopen. Mogelijk heeft dit iets te maken met de Rekere en een meer ingedroogd achterland! Duidelijk was dat bovenop de net genoemde lagen een dik pakket was opgeworpen bestaande uit kleibrokken. In het profiel was de sloot goed te zien en gehoopt werd dat de terugkerende ringsloot ook aan de oostzijde in het profiel nog zou worden aangetroffen. Maar tot vlak bij de nog bestaande sloot werd niets aangetroffen. Blijkbaar was de huidige sloot ook de locatie van deze zijde van de ringsloot!

Rob Roedema

Laatste wijziging: 28 februari 2011