Drank- en horecavergunning

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning

Voor het exploiteren van een horecabedrijf is een drank- en horecavergunning vereist.

Voor het exploiteren van een horecabedrijf is een drank- en horecavergunning vereist.

Voorwaarden

 • U moet ingeschreven staan bij de kamer van Koophandel;
 • U moet voldoen aan de diploma-eis van sociale hygiëne;
 • U moet 21 jaar of ouder zijn;
 • U moet voldoen aan vastgestelde moraliteitseisen. Justitiële gegevens worden nagetrokken;
 • U moet in het bezit zijn van een exploitatievergunning;
 • Het moet conform het bestemmingsplan zijn;
 • Het pand waarin u de horeca-inrichting vestigt, moet voldoen aan bepaalde inrichtingseisen. Er worden eisen gesteld aan de hoogte, de oppervlakte, de ventilatie en de aanwezigheid van toiletten;
 • Een onderdeel van de aanvraag is het voldoen aan het Bibobbeleid van de gemeente Alkmaar (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur).

Hoe vraag ik het aan?

Bel 14 072 voor het opvragen van de aanvraagformulieren bij een medewerker van vergunningen en subsidieverlening.  

Wachttijd

Na het indienen van een complete aanvraag hoort u binnen 8 weken of u de vergunning krijgt.

Kosten

Voor de drank- en horecavergunning worden leges geheven.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.
Contactformulier met DigiD (particulieren)
Contactformulier met eHerkenning (ondernemers)

Een drank- en horecavergunning is vereist als bedrijfsmatig alcoholhoudende dranken voor directe consumptie worden bereid of verstrekt.

Hierin wordt onder andere opgenomen:

 • of de ondernemer alcoholhoudende dranken mag verstrekken
 • de openings- en sluitingstijden
 • wat de bedrijfsvoering is
 • dat de vergunning niet overdraagbaar is
 • dat de vergunning onbeperkt geldig is, en vervalt bij wijziging van de bedrijfsvoering of het bedrijf zelf

Wijziging doorgeven

Wilt u de leidinggevende(n) op uw drank- en horecavergunning wijzigen? Alleen de ondernemer is gemachtigd om de melding door te geven. Wij nemen maar één melding tegelijk in behandeling.

Vul dan het formulier wijzigen leidinggevende(n) drank- en horeca-inrichting in. Per leidinggevende dient u ook een verklaring leidinggevende in te vullen.
Print het uit en onderteken het. Voeg de volgende stukken bij het formulier:

 • kopie legitimatiebewijs leidinggevende
 • een door de leidinggevende ondertekende verklaring dat hij/zij werkzaam is binnen de inrichting (verklaring leidinggevende)
 • diploma Sociale Hygiëne (SVH verklaring)
 • arbeidsovereenkomst.

Scan de stukken en mail ze naar vergunningen@alkmaar.nl of stuur ze naar:

Gemeente Alkmaar
Unit Leefgebied
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

Leges

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag wijziging leidinggevende(n) zijn leges verschuldigd.

Afhandeling

Na ontvangst van de (volledige) melding krijgt u een bevestiging. Met de bevestiging mag de aangemelde leidinggevende(n) leidinggeven. Een kopie van uw meldingsformulier en de ontvangstbevestigings moeten in de inrichting aanwezig zijn.

Wij controleren op:

 • het bezit van het diploma Sociale Hygiëne (SVH verklaring),
 • de leeftijd (21 jaar)
 • goed gedrag (niet in enig opzicht van slecht levensgedrag, niet onder curatele, danwel uit het ouderlijk gezag of de voogdij ontzet en/of zij voldoen aan de zedelijkheidseisen, zoals omschreven in het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999)

Daarna volgt een besluit.

Welke voorwaarden en wetgeving gelden?

Zie ook:

Zie ook