Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Overschrijding van de beslistermijn

Verstrijkt de wettelijke of de redelijke termijn zonder dat de gemeente beslist op uw aanvraag of bezwaarschrift? Dan stuurt u de gemeente een brief waarin u vraagt om een dwangsom. Hiermee stelt u de gemeente in gebreke. De gemeente heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan heeft u recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn overschreden wordt. De dwangsom bedraagt over de eerste veertien dagen € 20 per dag, over de volgende veertien dagen € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag. De dwangsomperiode loopt ten hoogste 42 dagen (en bedraagt maximaal € 1.260).

Direct beroep instellen

Als u de gemeente in gebreke gesteld heeft en twee weken daarna is er nog geen beslissing, dan kunt u bovendien meteen beroep instellen bij de rechter. U hoeft dus niet meer eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan  is de gemeente verplicht om alsnog binnen twee weken te beslissen. Meer informatie over het beroep kunt u vinden op de website onder Beroepschrift indienen.

Voorwaarden vergoeding/dwangsom

Niet iedereen krijgt een vergoeding/dwangsom. Daar is een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • er dient een schriftelijke ingebrekestelling te zijn;
  • de ingebrekestelling mag pas ingediend worden nadat de beslistermijn is verstreken;
  • de ingebrekestelling mag niet onredelijk laat zijn gedaan;
  • alleen belanghebbenden komen in aanmerking voor een vergoeding/dwangsom;
  • als bij voorbaat al duidelijk is dat de aanvraag of het bezwaarschrift niet-ontvankelijk of ongegrond is, bestaat er geen recht op een vergoeding/dwangsom.

Laatste wijziging: 30 december 2014