Erfpacht : berekening koopprijs

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Erfpacht : berekening koopprijs

Erfpacht : berekening koopprijs

Berekeningswijze woning of garage

Bij de berekening van de koopprijs kijkt de gemeente of de canon voor het geldende erfpachttijdvak is afgekocht. Zo, niet dan moet u dit alsnog afkopen. Bij de berekening van de koopprijs zijn er veel variabelen. Iedere situatie is anders. Daarom geven wij u een voorbeeldberekening. 

De basis van de berekening is de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaakbelasting). De gemeente rekent met de peildatum WOZ van 2 jaar geleden. Deze peildatum staat op uw beschikking van vorig jaar. De gemeente gaat altijd uit van de actuele grondwaarde. De actuele grondwaarde is een bepaald gedeelte van de WOZ-waarde. Dit gedeelte wordt bepaald door de grondquote die door de gemeente is vastgesteld (volgens de jaarlijks vastgestelde nota grondprijzen). Op de vastgestelde grondwaarde brengt de gemeente daarna een percentage in mindering van 1% per jaar (maximum 30%) over het aantal jaren dat het erfpachttijdvak nog te gaan heeft. Daarna houdt de gemeente rekening met de waardestijging van de grond van de aankomende jaren en een rentevergoeding.

Onderstaande voorbeelden geven een indicatie. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen.
Voor een exacte berekening voor uw specifieke situatie vraagt u een offerte aan.

Voorbeeld 1

De erfpachtcanon is afgekocht en de bewoner wil het erfpachtrecht omzetten in vol eigendom. Het erfpachtcontract loopt af over 14 jaar. De WOZ-waarde van de woning is € 158.000,- en de hierbij behorende grondquote is 25%. Inclusief waardestijging en na toepassing van de reductie komt de koopsom op een bedrag van € 30.145,04 voor de omzetting van erfpacht in vol eigendom.

Voorbeeld 2

De erfpachtcanon voor een garage is niet afgekocht en de bewoner wil het erfpachtrecht omzetten in vol eigendom. Het erfpachtcontract loopt af over 19 jaar. De WOZ-waarde van de garage is € 30.000,- en de hierbij behorende grondquote is 25%. Inclusief waardestijging en na toepassing van de reductie komt de koopsom op een bedrag van € 5.530,92,- voor de omzetting van erfpacht in vol eigendom exclusief de afkoop van de canon van € 1.304,56,- over het resterende gedeelte van het erfpachttijdvak.

Lees meer in de “Uitvoeringsregeling voorwaarden en berekening koopsom bij verkoop bloot eigendom van erfpacht” over de berekeningswijze.

Bijkomende kosten

De gemeente Alkmaar brengt behandelkosten in rekening.

Voor uw rekening zijn de kosten van eigendomsverkrijging, de zogenaamde ‘kosten koper’. Hieronder vallen notariskosten, hierover verschuldigde BTW, overdrachtsbelasting, kadasterkosten en hypothecairekosten. Voor een exacte opgave van deze bijkomende kosten adviseren wij u contact op te nemen met de door u gekozen notaris. Aangezien de hoogte van de tarieven per notaris verschillen, is het niet mogelijk hier bedragen te noemen. Als u voor de financiering van de transactie een nieuwe of een tweede hypotheek gaat afsluiten moet u uiteraard ook rekening houden met de kosten die in dit verband door u worden gemaakt. De koopsom voor de omzetting en de eventuele afkoopsom van de canon zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Nu of later kopen?

U kunt besluiten om (nog) niet tot omzetting van de erfpacht onder uw pand naar vol eigendom over te gaan. Dan dient u er wel rekening mee te houden dat de koopsom jaarlijks wijzigt. De koopsom voor woningen en garages is onder andere afhankelijk van de WOZ-waarde. Tevens is er bij woningen en garages een reductie van 1% per jaar over het aantal jaren dat het erfpachttijdvak nog te gaan heeft. Hoe eerder u koopt des ter hoger is de reductie (maximaal 30%).

Zie ook

Erfpacht: koop vol eigendom

 

Laatste wijziging: 11 augustus 2017