Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Erfpacht: koop vol eigendom

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Erfpacht: koop vol eigendom

Erfpacht: koop vol eigendom

Kom ik in aanmerking om mijn erfpachtrecht om te zetten in vol eigendom?

Ja. Omzetting is mogelijk voor bestaande erfpachters en hun rechtsopvolgers.

Dit geldt niet voor:

  • scholen, sportcomplexen, sociaal-culturele voorzieningen of maatschappelijke doeleinden en
    op erfpachten betreffende grond met opstal in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld kiosken;
  • erfpachtrechten waarbij vooruitbetaling van de canon is uitgesloten;
  • erfpachtrechten op panden in (her)ontwikkelingsgebieden;
  • erfpachtrechten waarop de ‘Algemene bepalingen voor uitgifte in voortdurende erfpacht 1978’
    niet van toepassing zijn, als deze erfpachtrechten zijn gevestigd voor onbepaalde tijd.
Als ik een offerte aanvraag, ben ik dan verplicht om daadwerkelijk tot omzetting over te gaan?

Nee, maar houd er wel rekening mee dat u evengoed moet betalen voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.

Van welke WOZ-waarde gaat de gemeente uit?

De gemeente rekent met de peildatum WOZ van 2 jaar geleden en deze staat genoteerd op uw beschikking van vorig jaar. Voeg deze WOZ-beschikking toe bij uw aanvraag.

Wat is de grondquote?

Dit is de grondprijs uitgedrukt als percentage, van de WOZ-waarde. Het college stelt jaarlijks de “Nota Grondprijzen” vast. Als de commerciële waarde stijgt, stijgt ook de grondquote.

Wat is de reductie?

Op de ontstane grondwaarde vindt een reductie plaats van 1% per jaar met ingang van het jaar
van offerte tot en met het jaar waarin de einddatum van het erfpachttijdvak valt, met een maximum
van 30%.

Gelden de percentages voor berekening van de koopsom ook in de komende jaren?

Nee. Het college stelt jaarlijks diverse uitgangspunten voor de berekening van de koopsom vast.

Waarom past de gemeente de maatstaf voor het berekenen van de koopsom jaarlijks aan?

Het college wil aansluiten bij de marktontwikkelingen in het vastgoed.

Mijn offerte is verlopen. Kan ik evengoed mijn erfpachtrecht omzetten in vol eigendom?

Ja. Vraag het opnieuw aan. Houd er rekening mee dat u opnieuw behandelingskosten betaalt.

Kan ik onderhandelen over de prijs?

Nee. De berekeningsmethodiek is door het college vastgesteld en voor iedereen hetzelfde.

Mijn huis staat nu te koop. Wat moet ik doen?

Als uw woning nog niet is verkocht, kunt u de erfpacht omzetten in vol eigendom en de woning
later in volledig eigendom verkopen.

U kunt het huis met erfpachtrecht verkopen. De nieuwe eigenaar kan, als de koopovereenkomst is getekend, zelf een offerte aanvragen bij de gemeente.

Wat moet ik doen als ik een huis ga kopen?

Als u de koopovereenkomst van de woning ondertekent, dan kunt u een offerte aanvragen bij de
gemeente.

Ik heb meerdere panden/woningen op erfpacht. Krijg ik korting?

Wanneer er drie of meer woningen en/of garages op één erfpachtperceel of op aan elkaar grenzende
percelen staan dan ontvangt u een reductie van € 500,00 per woning of garage op de uiteindelijke
koopsom.

Kan het niet omzetten in de toekomst gevolgen hebben?

Ja. Houd er rekening mee dat in de toekomst bij een tussentijdse aanpassing of na verloop van het erfpachttijdvak een hogere canonen afkoopsom moet worden betaald door beleidsaanpassingen.

Gelden er speciale regels voor de omzetting bij koopappartementen, waarbij de grond met andere appartementseigenaren wordt gedeeld?

Ja. Omzetting is alleen toegestaan na een collectief verzoek van alle appartementsgerechtigde in één
complex bijvoorbeeld namens de Vereniging van Eigenaren. Omzetting bij een individuele woning
behorende tot een appartementencomplex is niet toegestaan.

Is er bij de omzetting voor de berekening van de afkoopsom een verschil tussen contracten van vóór en ná 1978?


Nee. De koopsom bij alle woningen wordt op dezelfde wijze berekend.

(In 1978 werden de Algemene bepalingen voor uitgifte in voortdurende erfpacht
vastgesteld)

Is er verschil tussen erfpachters die de canon hebben afgekocht en de erfpachters die jaarlijks canon betalen?

Ja. Een erfpachter die jaarlijks canon betaalt moet naast de koopsom over de grondwaarde ook de contante waarde van de nog te betalen canonbedragen betalen.

Ik heb de canon al afgekocht, dan ben ik toch eigenaar van de grond?

Nee. U heeft de verplichting tot het betalen van een canon over een bepaalde periode afgekocht,
meestal voor een periode van 50 jaar. De grond is niet uw eigendom.

Ik wil geen eigenaar worden van de grond, maar wel de jaarlijkse erfpachtcanon afkopen. Kan dat?

Ja, u blijft dan wel erfpachter. Dien een verzoek in via post@alkmaar.nl ter attentie van de afdeling Vastgoedmanagement.

Laatste wijziging: 14 december 2017