Geheimhouding persoonsgegevens

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Burgerzaken > Geheimhouding persoonsgegevens

Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente is verplicht uw gegevens af te geven aan (semi)overheidsinstanties.

Verstrekkingen aan overheidsorganen zijn wettelijk geregeld en ook noodzakelijk voor een soepel draaiende overheidsadministratie. Deze wettelijk voorgeschreven verstrekking kunt u niet voorkomen.

De verstrekkingen aan derden is ook wettelijk geregeld. Als u een verzoek indient om geheimhouding van uw gegevens, dan mogen wij geen verstrekking doen aan de derden die wij hebben aangewezen.

Hoe dien ik een verzoek verstrekkingsbeperking in?

  • Digitaal
    Regel het via uw DigiD

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Geldigheid

Als de verstrekkingsbeperking is geregistreerd in uw huidige woongemeente, en u verhuist nadien naar een andere gemeente, dan blijft ook in de nieuwe gemeente de verstrekkingsbeperking van kracht. U hoeft dus niet opnieuw een verzoek te doen omdat de registratie van de verstrekkingsbeperking met u 'meeverhuist'.

Logo DigiD Uw eigen inlogcode voor de hele overheid

De BRP is de basisregistratie personen en is de huidige vorm van de bevolkingsadministratie. De persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland staan in de BRP geregistreerd. De verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP is geregeld in de Wet BRP. De gegevens in de BRP worden gebruikt door overheidsinstanties en een aantal aangewezen derden.

Wie maken er gebruik van de gegevens in de BRP?

Overheidsorganen

Allereerst maken allerlei gemeentelijke organisaties gebruik van de persoonsgegevens in de BRP. Maar ook andere overheidsinstanties ontvangen deze gegevens. Voorbeelden zijn: de Belastingdienst (belastingheffing en toeslagen), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (kenteken en rijbewijsregistratie), de Sociale Verzekeringsbank (AOW, kinderbijslag), het ministerie van Justitie (strafrecht) en notarissen (erfrecht). Het gebruik van de BRP-gegevens is van belang voor een goede uitvoering van taken van deze instanties.
Het is wettelijk niet mogelijk dat uw gegevens geheim blijven voor deze instanties. Welke persoonsgegevens deze afnemers krijgen is bepaald door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De instanties krijgen slechts de gegevens verstrekt die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taken.

Derden

Derden zijn alle andere instellingen of personen.

  • Er zijn derden die door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn aangewezen om gegevens te mogen ontvangen uit de BRP. Reden hiervoor is dat deze derden een gewichtig maatschappelijk belang dienen. Voorbeelden hiervan zijn pensioenfondsen of stichtingen die zich met bevolkingsonderzoek bezig houden om ernstige ziekten vroegtijdig te kunnen ontdekken. Alleen voor de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) is geheimhouding mogelijk. De SILA is een samenwerkingsverband van kerkgenootschappen of andere genootschappen met een geestelijke grondslag. Zij houdt gegevens bij voor de ledenadministratie van de aan dit samenwerkingsverband deelnemende kerken. Deelnemers zijn: de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Oud-Katholieke Kerk, de Vrij-Katholieke Kerk en de Nieuw-Apostolische Kerk.
    De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bepaald welke gegevens aan de SILA verstrekt mogen worden. Bij een geheimhouding worden onder geen enkele voorwaarde gegevens aan de SILA verstrekt.
  • Er zijn ook derden aangewezen door de gemeente. Dit wordt geregeld in een verordening basisregistratie personen en het gaat daarbij om instellingen en personen die een gewichtig maatschappelijk belang van de gemeente dienen. Elke gemeente maakt hier zelf keuzes in. Volgens de Wet BRP mag een gemeente aan zo’n derde alleen de volgende gegevens verstrekken: naam, naam (ex-) echtgenoot/geregistreerde partner, naamgebruik, adres, gemeente van inschrijving, geboortedatum en overlijdensdatum.
  • Naast de genoemde derden zijn er ook andere instellingen of personen die persoonsgegevens nodig hebben noodzakelijk voor de uitvoering van bepaalde wet- en regelgeving. Het gaat hier bijvoorbeeld over een faillissementscurator of een advocaat. Als u heeft verzocht om geheimhouding dan mag de gemeenten niet zomaar de verstrekking weigeren. In dat geval maken wij een afweging tussen uw (privacy)belang en het belang van de verstrekking. Bij de afweging onderzoeken wij of de verstrekking redelijkerwijs in overeenstemming is met het doel van de aanvraag, of de gevraagde gegevens ook echt noodzakelijk zijn voor het doel, of de gegevens door de aanvrager niet op een andere wijze kunnen worden verkregen. Daarnaast gaan wij na of uw privacy niet onevenredig wordt geschaad. Voordat wij besluiten om uw gegevens te verstrekken, vragen wij eerst om uw zienswijze. Tegen een voorgenomen besluit tot verstrekking kunt u bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaar indienen.
  • Tot slot zijn er aanvragen door particulieren en commerciële instellingen: Wanneer wij een verzoek van een particulier of een commerciële instelling ontvangen om gegevens over u te verstrekken dan kan dat alleen met uw voorafgaande schriftelijke toestemming. Heeft u om verstrekkingsbeperking verzocht, dan wijzen wij het verzoek van een particulier om gegevensverstrekking direct af.

 

Zie ook

www.wiekrijgtmijngegevens.nl

Verhuizing doorgeven