Gevelreiniging

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Gevelreiniging

Gevelreiniging

Wanneer u uw gevel gaat reinigen zijn een aantal zaken belangrijk. Zonder de nodige maatregelen kan gevelreiniging nadelige gevolgen hebben voor mens en milieu. Geluidsoverlast en stofvorming kunnen hinder in de omgeving veroorzaken. Het vrijkomende afval(water) kan voor bodemverontreiniging zorgen. Ook mag het afvalwater niet geloosd worden.

Als u een steiger op de openbare weg moet plaatsen, vraag dan een vergunning voor het gebruik van de openbare weg aan.

Welke methode en/of reinigingsmiddel toegepast moet worden hangt altijd af van het materiaal en van de oppervlaktestructuur van de ondergrond, soort vervuiling, andere gevelelementen en de omgeving. Ook de locatie kan van invloed zijn op de maatregelen die moeten worden genomen. Deze informatie heeft uitsluitend betrekking op gevelreiniging en dan met name het reinigen van minerale oppervlakten (beton, baksteen of natuursteen). Graffitiverwijdering en het reinigen van metalen of glazen puien wordt hier niet behandeld omdat daarbij heel andere reinigingsmethoden worden toegepast.

In het algemeen wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen als de werkzaamheden volgens onderstaande richtlijnen worden uitgevoerd:

1. Afscherming

Het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert, moet een ruime risicozone voor passerend publiek en voertuigen afzetten, zodat zij niet in contact kunnen komen met van de gevel afkomstig afval(water). Hierbij moeten zij het CROW 96B Handboek wegafzettingen hanteren.

Het werk moet op zodanige wijze worden afgeschermd dat afval(water) niet buiten de werklocatie terecht kan komen. Hierbij moet rekening worden gehouden met weersinvloeden, bijvoorbeeld harde wind. De stofvorming die bij de meeste reinigingsmethoden optreedt maakt de toepassing van steigergaas (of fijnmazig gaas of zeildoek) noodzakelijk. Steigergaas heeft tot doel verwaaiing van afvalstoffen en/of reinigingsmiddelen tegen te gaan.

2. Afval(water)

In het afval kunnen zowel milieugevaarlijke bestanddelen afkomstig van de gevel als van de gebruikte reinigingsmiddelen aanwezig zijn. Om de bodem tegen deze vervuiling te beschermen moet de bodem afgedekt worden met een vloeistofdicht materiaal, bijvoorbeeld een kunststoffolie of –zeil. Dit materiaal moet bestand zijn tegen het gebruikte reinigingsmiddel en tegen het vrijkomende afval(water). Alleen in geval van droge reiniging en een goed gesloten oppervlak zoals geasfalteerde of goed betegelde weg is een extra afdekking niet nodig. Klinkers en onverharde bodem moeten wel adequaat afgedekt zijn.

3. Straatkolken

Straatkolken moeten zodanig worden afgedicht dat hierin geen afvalwater terecht kan komen dat afkomstig is van de reiniging. Het afvalwater (al dan niet met vaste verontreinigingen) moet worden opgezogen en verzameld in vloeistofdichte tanks, containers en/of vaten die bestand zijn tegen de opgeslagen afvalstoffen.
In de meeste gevallen kunt u het afvalwater niet via de straatkolk afvoeren. Als het afvalwater gevaarlijke stoffen bevat moet u het afvoeren naar een erkend inzamelaar van gevaarlijk afval.

Alleen in onderstaande gevallen mag het water via de straatkolk op het riool worden geloosd:

drukloze reiniging met uitsluitend koud water zonder toevoegingen op onbehandelde gevels
naspoelwater na droogreiniging waarbij het werk veeg- en borstelschoon is gemaakt en al het vaste afval is verwijderd (dus niet het afval in de richting van een straatkolk spuiten)

Het vaste afval kan in het algemeen worden behandeld als bedrijfsafval. Als echter het straal- of reinigingsmiddel op grond van de samenstelling beoordeeld moet worden als gevaarlijk afval volgens het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (bijvoorbeeld Vasilgrit), dan moet de totale afvalstroom worden behandeld en afgevoerd als gevaarlijk afval. U kunt hiervoor terecht bij het Afvalbrengstation.

4. Monumentenzorg

De afdeling Monumentenzorg en archeologie is ook betrokken bij het reinigen (en voegen) van gevels. De ervaring leert dat veel gevels zwaar beschadigd worden door toepassing van verkeerde technieken. Niet alleen monumenten, maar alle oudere gebouwen verdienen speciale aandacht en moeten op een deskundige wijze behandeld worden. Graag geeft de afdeling Monumentenzorg adviezen voor het toepassen van reinigingstechnieken bij oude panden. Voor kosteloos advies kunt u contact opnemen met de afdeling Monumentenzorg, telefoon 14 072.

Laatste wijziging: 25 januari 2019