Handhaving: aanschrijving

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Handhaving: aanschrijving

Handhaving: aanschrijving

Net als de politie ziet de gemeente op naleving van regels toe. Overtreedt u wettelijke regels, dan grijpt de gemeente in. U krijgt dan een vooraankondiging waarin wij u vragen de overtreding ongedaan te maken.

Doet u niets en is er vermoedelijk sprake van een overtreding, dan volgt een vooraanschrijving. Meestal krijgt u de tijd om de overtreding te corrigeren. In de aanschrijving geven wij aan dat u uw overtreding onmiddellijk of vóór een bepaalde datum ongedaan moet maken. Bij spoed - bijvoorbeeld bij een gevaarlijke situatie -  treedt de gemeente direct zelf op en maakt de overtreding ongedaan op uw kosten. De vermoedelijke overtreder kan schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze indienen. Het college van burgemeester en wethouders neemt vervolgens een beslissing of er sprake is van een overtreding. Is dit het geval, dan handhaaft de gemeente en stuurt zij een aanschrijving.

In principe leggen wij een last onder dwangsom op, waarbij wij een termijn stellen waarbinnen de overtreding moet zijn beëindigd. Als na deze termijn de overtreding nog niet is beëindigd, dan moet de overtreder de dwangsom betalen. Wij innen deze dwangsommen, desnoods bij dwangbevel.
Als de overtreding dan nog niet is beëindigd, neemt het college, nadat het maximum aan dwangsommen in rekening is gebracht, een nieuw handhavingsbesluit. Verhoging van de dwangsom is dan mogelijk of zij legt bestuursdwang op. In dit laatste geval maken wij de overtreding ongedaan op kosten van de overtreder.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de aanschrijving van de gemeente? U kunt dan binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. Dit betekent niet dat u tijdens de bezwaarprocedure uw bijvoorbeeld uw illegale bouwwerk mag laten staan. Een bezwaarschrift schorst de werking van de aanschrijving namelijk niet.
Wilt u toch voorkomen dat bestuursdwang of de dwangsom wordt toegepast? U kunt dan, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Er moet wel sprake zijn van grote spoed. Vraagt u geen voorlopige voorziening, dan kunt u het college van B&W vragen om de begunstigingstermijn op te schorten totdat de gemeente over uw bezwaar heeft besloten.
Wijst de gemeente uw bezwaar af? U kunt dan in beroep gaan bij de bestuursrechter. Ook kunt u de Nationale ombudsman om een oordeel vragen. In tegenstelling tot het vonnis van de rechter zijn de bevindingen van de Nationale Ombudsman echter niet dwingend.
Verklaart ook de rechtbank uw beroepsschrift ongegrond? U kunt dan nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

Aanvragen / melden verzoek om handhaving

Wilt u dat de gemeente optreedt tegen een overtreding door iemand anders waar u een belang bij heeft?
Of wilt u een melding doen van illegaal gebruik of illegaal bouwen?
Meld dit dan digitaal bij de gemeente. Hiervoor heeft u uw DigiD of eHerkenning nodig.

 
Contact

Heeft u vragen over dit onderwerp? Bel 14 072.

Zie ook:

Laatste wijziging: 15 oktober 2019