Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bedrijven > Ruimtelijke plannen > Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

Een bestemmingsplan doorloopt verschillende fasen:

  • Voorontwerp: Het maken van een bestemmingsplan begint met het maken van een voorontwerp. De gemeente zet haar wensen en ideeën op papier. Op basis van dit voorontwerp vindt participatie met burgers en bedrijven plaats.
  • Ontwerp bestemmingsplan: De gemeente stelt daarna een ontwerpbestemmingsplan op. Dit plan ligt daarna voor iedereen zes weken ter inzage. U kunt binnen deze periode het plan op het Stadskantoor inzien of digitaal raadplegen en bij de gemeenteraad uw zienswijzen indienen.
  • Vaststelling: Na het beantwoorden en verwerken van de zienswijzen stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast en wordt het zes weken ter inzage gelegd. Wanneer u het niet eens bent met het vaststellingsbesluit van de raad, kunt u binnen deze zes weken beroep aantekenen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.
  • In werking: Nadat de inzagetermijn van zes weken is verstreken, treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State is ingediend. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan uitsluitend worden ingediend indien óók beroep is aangetekend.
  • Onherroepelijk: Wanneer er géén beroep bij de Raad van State is ingediend, dan wordt het plan na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk. Wordt er wel beroep ingesteld, dan wordt het plan pas onherroepelijk nadat de Raad van State op het beroep heeft beslist.

Contact

Voor meer informatie over geldende bestemmingsplannen kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen, tel. 14 072 (op werkdagen tussen 09:00 en 11:00 uur).

Voor meer informatie over lopende procedures bestemmingsplannen kunt u contact opnemen met de vakgroep Ruimtelijke Plannen, tel. 14 072.

Aan de plannen, zoals gepresenteerd op deze site, kunnen geen rechten worden ontleend. De formeel gewaarmerkte plannen kunt u inzien op het Stadskantoor (papieren versie) en op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl.

Laatste wijziging: 03 april 2013