Klein kansspel (bingo)

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Klein kansspel (bingo)

Klein kansspel (bingo)

Een bingo is één van de kleine kansspelen als bedoeld in artikel 7 c van de Wet op de Kansspelen.

Bingo, het kienspel, vogelpiekspel en rad van avontuur zijn kleine kansspelen.

Het organiseren van een klein kansspel mag zonder vergunning. Wel moet u de bijeenkomst uiterlijk veertien dagen van tevoren melden bij het college van burgemeester en wethouders.

Melden (bingo)

Kosten

Geen.

Meer informatie

  • Alleen een Nederlandse vereniging, die tenminste drie jaar bestaat en die in haar statuten een duidelijk omschreven doel heeft (niet zijnde de beoefening van enigerlei vorm van een kansspel) mag een klein kansspel organiseren.
  • Per vereniging mag maximaal twaalf kleine kansspelen per kalenderjaar organiseren.
  • Op kleine kansspelen is de Wet op de Kansspelen van toepassing.