Lex silencio positivo

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Lex silencio positivo

Lex silencio positivo

De lex silencio positivo houdt in dat bij overschrijding van een beslistermijn van rechtswege (dus automatisch) een zogenaamde positieve beschikking ontstaat.

De lex silencio positivo bestaat al in een paar landelijke wetten (Monumentenwet, Woningwet, Wabo), maar is in de gemeente Alkmaar met ingang van 28 december 2009 ook ingevoerd voor een aantal lokale vergunningen/ontheffingen, welke zijn opgenomen in de Huisvestingsverordening (artikel 4.2.2) en de Algemene plaatselijke verordening (artikel 1.9).

Een vergunning of ontheffing die van rechtswege is verleend, treedt in werking op de derde dag na afloop van de beslistermijn. Zodra de beschikking in werking is getreden, kunt u er gebruik van maken. Wel is het mogelijk dat derden een bezwaarschrift indienen en een voorlopige voorziening aanvragen. Het is daarom aan te bevelen dat u, indien u vermoedt dat er bezwaren tegen de aan u verleende vergunning zullen zijn, de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift af te wachten, voordat u daadwerkelijk van de vergunning gebruik gaat maken. Een bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na bekendmaking van de van rechtswege verleende vergunning of ontheffing.

Aan de vergunning kunnen nog voorschriften zijn verbonden. Deze kunt u terug vinden in de desbetreffende verordening op grond waarvan de aanvraag is ingediend of de daarvoor geldende beleidsregels. Ook kan in de bekendmaking nog naar voorschriften worden verwezen.

De van rechtswege verleende vergunning wordt binnen twee weken bekend gemaakt. Als wij dit nalaten, kunt u de gemeente ingebreke stellen en een vergoeding/dwangsom vragen. Zie hiervoor de informatie bij "Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen".

Laatste wijziging: 11 november 2010