Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Lozen en onttrekken grond- en afvalwater

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Lozen en onttrekken grond- en afvalwater

Lozen en onttrekken grond- en afvalwater

De watervergunning omvat alle activiteiten in het watersysteem. Een watervergunning is nodig wanneer u activiteiten wilt ondernemen, in of nabij het water of de waterkering. Denk hierbij aan het onttrekken of lozen van grondwater, het bouwen van een steiger, het dempen of ontgraven van een sloot of water infiltreren in de bodem.
Vaak is voor minder ingrijpende activiteiten een melding voldoende. De melding moet aan de algemene regels voldoen, zoals opgenomen in het Waterbesluit, de Waterregeling of een verordening van het waterschap (de Keur) of de provincie.

Lozen en onttrekken van grondwater

Wanneer u grondwater wilt lozen op het riool, dan is een beschikking van de gemeente nodig. Deze geven wij alleen af als het niet mogelijk is om te lozen op het oppervlaktewater (zoals sloten, grachten en plassen). Voor lozingen in het oppervlaktewater doet u een aanvraag of melding bij het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier of Rijkswaterstaat.
Wanneer u grondwater wilt onttrekken, heeft u in alle gevallen een meldingsplicht bij het waterschap en afhankelijk van de duur en aantal m3 kan het zijn dat u een vergunning moet aanvragen. Ook voor het lozen van grondwater op het oppervlaktewater moet u een watervergunning aanvragen.

Lozen van afvalwater

Wilt u huishoudelijk afvalwater op het gemeentelijk riool lozen? Dan is een lozingsvergunning niet nodig. Dien wel een aanvraag in voor het aansluiten van de huisaansluiting op het gemeentelijk stelsel.

Wilt u bedrijfsafvalwater lozen op oppervlaktewater? Houd u zich dan aan het activiteitenbesluit.

Bouwen op en langs het water

Voor bepaalde activiteiten moet toestemming gevraagd worden bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het gaat dan om activiteiten die invloed hebben op het verzwakken van dijken en de waterkwaliteit of activiteiten die de doorstroom van water hinderen. Voor het bouwen in/nabij het water vraagt u een watervergunning aan via het omgevingsloket.

Voorbeelden van situaties waarbij een vergunning of melding nodig is: 

 • Steigers, vlonders of beschoeiingen aanleggen
 • Dammen of duikers aanleggen
 • Watergangen dempen of veranderen
 • Kabels en leidingen aanleggen
 • Bouwwerken of beplanting plaatsen
 • Oppervlaktewater onttrekken of lozen

Vragen?

Voor het lozen van afvalwater kunnen zich diverse situaties voordoen.

 • Heeft u vragen over het lozen van huishoudelijk afvalwater? Bel de unit Vergunning- en subsidieverlening via 14 072.
 • Heeft u vragen over het lozen van bedrijfsafvalwater op met riool? Neem contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (milieudienst) te Hoorn
 • Het lozen van afvalwater buiten inrichtingen valt onder het Besluit lozingen buiten inrichtingen. Bij bronbemaling kunnen zich 2 situaties zich voordoen: 
  • Lozen op het oppervlaktewater. Dit heeft de voorkeur. Het bevoegd gezag is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
  • Het lozen op het riool. Dit heeft milieutechnisch gezien niet de voorkeur. Wilt u dit toch doen, neem dan contact op met de unit Vergunning- en subsidieverlening via 14 072.

Laatste wijziging: 05 januari 2018