Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Lozen en onttrekken grond- en afvalwater

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Lozen en onttrekken grond- en afvalwater

Lozen en onttrekken grond- en afvalwater

 Welke voorwaarden en wetgeving gelden?

 • Besluit lozen buiten inrichtingen
  Alle lozingen van afvalwater op of in de bodem, in oppervlaktewater en op het gemeentelijke riool, die niet plaatsvinden binnen een inrichting (bedrijf) worden hiermee geregeld. Lozingen van afvalwater binnen inrichtingen zijn geregeld in het Activiteitenbesluit.

Meldingsplicht

Voor de meeste lozingen geldt een meldingsplicht. In onderstaande informatie leest u of er wel of geen meldingsplicht geldt en wat de te volgen procedure is.

Opties voor het lozen van afvalwater (grondwater)

Dit kan op verschillende manieren:

 • Terugbrengen in de bodem
  Vanuit milieuhygiënisch oogpunt gaat de voorkeur uit naar het terugbrengen in de bodem en/of lozing op het oppervlaktewater (directe lozing). Het terugbrengen in de bodem is een bevoegdheid in kader van de Wet bodembescherming.
 • Directe lozing op oppervlaktewater
  De één na beste optie om grondwater te lozen bestaat uit het direct lozen op het oppervlaktewater. Richt uw melding aan het bevoegd gezag: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, www.hhnk.nl 
 • Indirecte lozing op riool
  Vanuit milieuhygiënisch oogpunt en/of om geohydraulische/bouwkundige redenen is een lozing op het gemeentelijk riool niet de meest wenselijke optie. Lozing van afvalwater (grondwater) op het hemelwaterriool heeft de voorkeur. Uit milieuhygiënisch oogpunt is het lozen via het gemeentelijke vuilwaterriool of het gemengde rioolstelsel op een rioolwaterzuiveringinrichting (RWZI) de minst goede oplossing. U moet dan ook de eerdergenoemde opties hebben onderzocht, voordat u een melding lozen afvalwater op het riool indient. Wanneer een van deze opties niet mogelijk is, dient u een melding in voor het lozen op het gemeentelijk riool. De Unit Vergunning- en Subsidieverlening is de uitvoerende dienst namens het bevoegd gezag (college van B&W) voor lozingen op het gemeentelijk riool (indirecte lozingen buiten inrichtingen) en voor lozingen op/in de bodem. Voor het tijdelijk lozen op het gemeentelijk riool of op of/ in de bodem kunt u een melding indienen via het omgevingsloket.

Procedure

Na ontvangst van uw melding stelt de Unit Vergunning- en Subsidieverlening vast of er voldoende informatie is om de lozing te kunnen beoordelen, of dat de melding doorgestuurd moet worden naar een ander bevoegd gezag. Indien een maatwerkvoorschrift aan de lozing moet worden verbonden wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Indien wij een melding ontvangen van tijdelijk lozen in/op oppervlakte water (directe lozing) dan zenden wij uw melding door naar het betreffende bevoegd gezag. Dit kan vertragend werken in de afhandeling.

Laatste wijziging: 05 januari 2018