Lozen en onttrekken grond- en afvalwater

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Lozen en onttrekken grond- en afvalwater

Lozen en onttrekken grond- en afvalwater

Lozen en onttrekken van grondwater en afvalwater

Wilt u grondwater of afvalwater lozen? Hiervoor heeft u een watervergunning nodig of u moet een melding doen.

Hoe vraag ik het aan/hoe doe ik een melding?

Dit kan op de volgende manieren:

Online

Via het digitale omgevingsloket.

 • Als particulier heeft u DigiD nodig om in te loggen.
 • Als bedrijf heeft u eHerkenning nodig om in te loggen. Met ingang van 1 april 2014 hebben alle bedrijven die een omgevingsvergunning willen aanvragen, of lopende aanvragen of meldingen willen raadplegen in Omgevingsloket online, een hoger betrouwbaarheidsniveau eHerkenning nodig. Het voor inloggen vereiste betrouwbaarheidsniveau wordt verhoogd van niveau 1 naar niveau 2. Voor bedrijven is het belangrijk om tijdig hun eHerkenningsmiddel aan te passen.

Schriftelijk

Op het Omgevingsloket Online kunt u er voor kiezen om uw aanvraag geheel digitaal in te dienen of het aanvraagformulier te printen en met de benodigde bijlagen per post naar de gemeente op te sturen of mail het naar omgevingsvergunning@alkmaar.nl.

Persoonlijk

Wilt u langskomen om de aanvraag langs te brengen bij de gemeente? Omdat u bijvoorbeeld behoefte heeft aan het geven van een toelichting of nog vragen heeft over u aanvraag. Maak dan een digitale afspraak. U maakt de afspraak makkelijk en snel met uw DigiD. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 14 072.

De watervergunning omvat alle activiteiten in het watersysteem. Een watervergunning is nodig wanneer u activiteiten wilt ondernemen, in of nabij het water of de waterkering. Denk hierbij aan het onttrekken of lozen van grondwater, het bouwen van een steiger, het dempen of ontgraven van een sloot of water infiltreren in de bodem.
Vaak is voor minder ingrijpende activiteiten een melding voldoende. De melding moet aan de algemene regels voldoen, zoals opgenomen in het Waterbesluit, de Waterregeling of een verordening van het waterschap (de Keur) of de provincie.

Lozen en onttrekken van grondwater

Wanneer u grondwater wilt lozen op het riool, dan is een beschikking van de gemeente nodig. Deze geven wij alleen af als het niet mogelijk is om te lozen op het oppervlaktewater (zoals sloten, grachten en plassen). Voor lozingen in het oppervlaktewater doet u een aanvraag of melding bij het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier of Rijkswaterstaat.
Wanneer u grondwater wilt onttrekken, heeft u in alle gevallen een meldingsplicht bij het waterschap en afhankelijk van de duur en aantal m3 kan het zijn dat u een vergunning moet aanvragen. Ook voor het lozen van grondwater op het oppervlaktewater moet u een watervergunning aanvragen.

Lozen van afvalwater

Wilt u huishoudelijk afvalwater op het gemeentelijk riool lozen? Dan is een lozingsvergunning niet nodig. Dien wel een aanvraag in voor het aansluiten van de huisaansluiting op het gemeentelijk stelsel.

Wilt u bedrijfsafvalwater lozen op oppervlaktewater? Houd u zich dan aan het activiteitenbesluit.

Bouwen op en langs het water

Voor bepaalde activiteiten moet toestemming gevraagd worden bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het gaat dan om activiteiten die invloed hebben op het verzwakken van dijken en de waterkwaliteit of activiteiten die de doorstroom van water hinderen. Voor het bouwen in/nabij het water vraagt u een watervergunning aan via het omgevingsloket.

Voorbeelden van situaties waarbij een vergunning of melding nodig is: 

 • Steigers, vlonders of beschoeiingen aanleggen
 • Dammen of duikers aanleggen
 • Watergangen dempen of veranderen
 • Kabels en leidingen aanleggen
 • Bouwwerken of beplanting plaatsen
 • Oppervlaktewater onttrekken of lozen

Vragen?

Voor het lozen van afvalwater kunnen zich diverse situaties voordoen.

 • Heeft u vragen over het lozen van huishoudelijk afvalwater? Bel de unit Vergunning- en subsidieverlening via 14 072.
 • Heeft u vragen over het lozen van bedrijfsafvalwater op met riool? Neem contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (milieudienst) te Hoorn
 • Het lozen van afvalwater buiten inrichtingen valt onder het Besluit lozingen buiten inrichtingen. Bij bronbemaling kunnen zich 2 situaties zich voordoen: 
  • Lozen op het oppervlaktewater. Dit heeft de voorkeur. Het bevoegd gezag is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
  • Het lozen op het riool. Dit heeft milieutechnisch gezien niet de voorkeur. Wilt u dit toch doen, neem dan contact op met de unit Vergunning- en subsidieverlening via 14 072.

 Welke voorwaarden en wetgeving gelden?

 • Besluit lozen buiten inrichtingen
  Alle lozingen van afvalwater op of in de bodem, in oppervlaktewater en op het gemeentelijke riool, die niet plaatsvinden binnen een inrichting (bedrijf) worden hiermee geregeld. Lozingen van afvalwater binnen inrichtingen zijn geregeld in het Activiteitenbesluit.

Meldingsplicht

Voor de meeste lozingen geldt een meldingsplicht. In onderstaande informatie leest u of er wel of geen meldingsplicht geldt en wat de te volgen procedure is.

Opties voor het lozen van afvalwater (grondwater)

Dit kan op verschillende manieren:

 • Terugbrengen in de bodem
  Vanuit milieuhygiënisch oogpunt gaat de voorkeur uit naar het terugbrengen in de bodem en/of lozing op het oppervlaktewater (directe lozing). Het terugbrengen in de bodem is een bevoegdheid in kader van de Wet bodembescherming.
 • Directe lozing op oppervlaktewater
  De één na beste optie om grondwater te lozen bestaat uit het direct lozen op het oppervlaktewater. Richt uw melding aan het bevoegd gezag: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, www.hhnk.nl 
 • Indirecte lozing op riool
  Vanuit milieuhygiënisch oogpunt en/of om geohydraulische/bouwkundige redenen is een lozing op het gemeentelijk riool niet de meest wenselijke optie. Lozing van afvalwater (grondwater) op het hemelwaterriool heeft de voorkeur. Uit milieuhygiënisch oogpunt is het lozen via het gemeentelijke vuilwaterriool of het gemengde rioolstelsel op een rioolwaterzuiveringinrichting (RWZI) de minst goede oplossing. U moet dan ook de eerdergenoemde opties hebben onderzocht, voordat u een melding lozen afvalwater op het riool indient. Wanneer een van deze opties niet mogelijk is, dient u een melding in voor het lozen op het gemeentelijk riool. De Unit Vergunning- en Subsidieverlening is de uitvoerende dienst namens het bevoegd gezag (college van B&W) voor lozingen op het gemeentelijk riool (indirecte lozingen buiten inrichtingen) en voor lozingen op/in de bodem. Voor het tijdelijk lozen op het gemeentelijk riool of op of/ in de bodem kunt u een melding indienen via het omgevingsloket.

Procedure

Na ontvangst van uw melding stelt de Unit Vergunning- en Subsidieverlening vast of er voldoende informatie is om de lozing te kunnen beoordelen, of dat de melding doorgestuurd moet worden naar een ander bevoegd gezag. Indien een maatwerkvoorschrift aan de lozing moet worden verbonden wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Indien wij een melding ontvangen van tijdelijk lozen in/op oppervlakte water (directe lozing) dan zenden wij uw melding door naar het betreffende bevoegd gezag. Dit kan vertragend werken in de afhandeling.

Zie ook

Rioolaansluiting