Omgevingsvergunning kappen boom

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Omgevingsvergunning kappen boom

Omgevingsvergunning kappen boom

Wilt u een boom kappen? Bekijk of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

U heeft een vergunning nodig als:

 • de boom of houtopstand een monumentale- of waardevolle boom is, zoals omschreven in artikel 3 van de Bomenverordening Alkmaar 2017;
 • de boom of houtopstand geen particulier eigendom is en de boom een grotere dwarsdoorsnede heeft dan 20 centimeter gemeten op 1 meter 30 boven het maaiveld. Heeft de boom meerdere stammen, meet dan de dikste stam;
 • de boom of houtopstand particulier eigendom is, in de stad (PDF 136 kB) op een perceel staat dat groter is dan 200m2, de boom een grotere dwarsdoorsnede heeft dan 20 centimeter op 1  meter 30 boven het maaiveld. Heeft de boom meerdere stammen, meet dan de dikste stam.

Monumentale bomen

Kijk op lijst monumentale en waardevolle bomen in gemeente Alkmaar (PDF 2MB).

Geen vergunning nodig

Er gelden ook specifieke voorwaarden en regels vanuit andere wet- en regelgeving om te bepalen of u wel of geen vergunning nodig heeft. Denk hierbij aan bosbouw, iepenziekte en het knotten van wilgen. In de volgende situaties heeft u geen kapvergunning nodig:

 • de houtopstand valt onder de houtopstanden zoals bedoeld in artikel 4.6 van de Wet natuurbescherming;
 • de houtopstand wordt geveld krachtens de Plantenziektenwet of een aanschrijving van het college, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 7 en 8 van deze verordening;
 • het periodiek knotten of kandelaberen als noodzakelijke beheersmaatregel bij knot- of gekandelaberde bomen of leibomen vanwege regulier onderhoud.

Aanvragen

Dit kan op drie manieren:

Online

Via het digitale omgevingsloket. Hier kunt u uw aanvraag geheel digitaal indienen.

Bijlagen

Voeg de volgende informatie toe:

 • Een schets van uw huis en tuin en teken alle bomen in.
 • Geef aan welke boom u wilt kappen.
 • Vermeld de stamdikte van de te kappen boom op 1 meter 30 vanaf de grond.

Per post

Print uw aanvraagformulier van het omgevingsloket en stuur dit met de bijbehorende bijlagen per post naar Gemeente Alkmaar, aanvraag Omgevingsvergunning, Postbus 53, 1800 BC  Alkmaar.

Per mail

Mail uw aanvraagformulier van het omgevingsloket inclusief alle bijlagen naar: omgevingsvergunning@alkmaar.nl

Meerdere werkzaamheden

Als u naast kappen ook gaat bouwen of slopen, kunt u een gecombineerde aanvraag indienen via het omgevingsloket.

Kosten

U betaalt legeskosten voor een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom. Deze zijn €121,20.

Wachttijd

Maximaal acht weken. Als uw aanvraag compleet is, is de wachttijd korter.

Behandelwijze

 • Wij publiceren de aanvragen in de Officiële Bekendmakingen, u kunt ze hier opzoeken.
 • Aanvrager krijgt schriftelijk bericht van het besluit. Hiertegen kunt u bezwaar maken.
 • Aanvrager ontvangt de verleende vergunning, die eveneens in de Officiële Mededelingen wordt gepubliceerd.
 • Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.
 • Zes weken na het verlenen van de vergunning mag er gekapt worden.

Een omgevingsvergunning die is afgeven voor alleen kappen, blijft twee jaar geldig. Kappen zonder vergunning is strafbaar; u kunt een flinke boete krijgen. De dikte van de stam is hierbij bepalend.

Contact

Als u nog vragen heeft, bel dan naar de Unit Vergunning- en subsidieverlening via telefoonnummer 14 072.

Inloggen

Particulieren hebben DigiD nodig om in te loggen.
Bedrijfven hebben eHerkenning nodig om in te loggen

 

eHerkenning logo klein

Voorwaarden en wetgeving

Algemeen

Specifiek

Voor het grondgebied van de voormalige gemeente Alkmaar is de Bomenverordening Alkmaar 2017 van toepassing.