Omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen (voorheen aanlegvergunning)

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen (voorheen aanlegvergunning)

Omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen (voorheen aanlegvergunning)

Soms hebt u een omgevingsvergunning nodig om in gebieden met landschappelijke of cultuurhistorische waarden werkzaamheden uit te voeren. Die werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het dempen of graven van sloten, het aanleggen van wegen, het planten van bomen of het uitvoeren van sloopwerkzaamheden.

Soms hebt u een omgevingsvergunning nodig om in gebieden met landschappelijke of cultuurhistorische waarden werkzaamheden uit te voeren. Die werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het dempen of graven van sloten, het aanleggen van wegen, het planten van bomen of het uitvoeren van sloopwerkzaamheden. Controleer vooraf of u nog andere vergunningen nodig heeft. 

Hoe vraag ik het aan?

U kunt het op twee manieren aanvragen:

Online

Via het digitale omgevingsloket.

  • Als particulier heeft u DigiD nodig om in te loggen.
  • Als bedrijf heeft u eHerkenning nodig om in te loggen. Met ingang van 1 april 2014 hebben alle bedrijven die een omgevingsvergunning willen aanvragen, of lopende aanvragen of meldingen willen raadplegen in Omgevingsloket online, een hoger betrouwbaarheidsniveau eHerkenning nodig. Het voor inloggen vereiste betrouwbaarheidsniveau wordt verhoogd van niveau 1 naar niveau 2. Voor bedrijven is het belangrijk om tijdig hun eHerkenningsmiddel aan te passen. Lees meer over EH2.

Schriftelijk

Op het Omgevingsloket Online kunt u er voor kiezen om uw aanvraag geheel digitaal in te dienen of het aanvraagformulier te printen en met de benodigde bijlagen per post naar de gemeente op te sturen of mail het naar omgevingsvergunning@alkmaar.nl.

Wachttijd

  • Bij een reguliere procedure is de beslistermijn acht weken.
  • Bij een uitgebreide procedure is de beslistermijn zesentwintig weken.

In beide gevallen kan de gemeente deze termijn eenmalig met zes weken verlengen. Maar er zijn uitzonderingen voor deze beslistermijnen. Wilt u weten of dat wat u wilt bouwen vergunningsplichtig is? Doe de vergunningencheck op het omgevingsloket. U ziet dan meteen of het een reguliere of uitgebreide procedure betreft.

Kosten

U betaalt leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag. 

Contact

Hebt u vragen? Bel de unit Vergunning- en subsidieverlening via 14 072.

Andere vergunningen nodig?

Wellicht heeft u naast deze vergunning ook een andere omgevingsvergunning nodig. Neem in geval van twijfel contact op met de unit Vergunning- en subsidieverlening.

Een omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen is niet overal van toepassing. Het bestemmingsplan geeft aan of, waar en voor welke werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig is. Om er achter te komen of voor een activiteit die u wilt uitvoeren een omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen nodig is, moet u de voorschriften van het betreffende bestemmingsplan raadplegen.

Voorbeelden waar en waarvoor een omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen vereist kan zijn:

  • sloopwerkzaamheden, bestratingen in beschermde stads-en dorpsgebieden
  • graafwerkzaamheden in en rond leidingentracés en gebieden met archeologische waarde in stedelijk gebied, binnen de bebouwde kom
  • in landelijk gebied, buiten de bebouwde kom: in het algemeen alle werkzaamheden en/of werken die de flora en fauna verstoren en die het gewone onderhoud te boven gaan. Zoals bijvoorbeeld het aanleggen van verhardingen, rioleringen/drainagesystemen, dempen van sloten, afgravingen, ophogingen en egaliseren van de bodem.

Het belangrijkste doel van de omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen is het beschermen van landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

De gemeente toetst uw aanvraag op de landelijke regels en de door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voorgeschreven punten.
Als uw aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan, dan ziet de gemeente uw aanvraag automatisch als een verzoek om afwijking.

Meer informatie over de wettelijke indieningsvereisten.

Zie ook

Omgevingsvergunning

Archeologische verplichtingen