Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen (voorheen aanlegvergunning)

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen (voorheen aanlegvergunning)

Omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen (voorheen aanlegvergunning)

Een omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen is niet overal van toepassing. Het bestemmingsplan geeft aan of, waar en voor welke werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig is. Om er achter te komen of voor een activiteit die u wilt uitvoeren een omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen nodig is, moet u de voorschriften van het betreffende bestemmingsplan raadplegen.

Voorbeelden waar en waarvoor een omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen vereist kan zijn:

  • sloopwerkzaamheden, bestratingen in beschermde stads-en dorpsgebieden
  • graafwerkzaamheden in en rond leidingentrac√©s en gebieden met archeologische waarde in stedelijk gebied, binnen de bebouwde kom
  • in landelijk gebied, buiten de bebouwde kom: in het algemeen alle werkzaamheden en/of werken die de flora en fauna verstoren en die het gewone onderhoud te boven gaan. Zoals bijvoorbeeld het aanleggen van verhardingen, rioleringen/drainagesystemen, dempen van sloten, afgravingen, ophogingen en egaliseren van de bodem.

Het belangrijkste doel van de omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen is het beschermen van landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

Laatste wijziging: 02 februari 2017