Omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan

Omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan

Als u gaat bouwen of verbouwen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. In een aantal situaties heeft u geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig, maar kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft voor andere activiteiten. Bijvoorbeeld omdat uw bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan.

Als u gaat bouwen of verbouwen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. In een aantal situaties heeft u geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig, maar kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft voor andere activiteiten. Bijvoorbeeld omdat uw bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan.

Hoe vraag ik het aan?

U kunt het op twee manieren aanvragen:

Online

Via het digitale omgevingsloket.

  • Als particulier heeft u DigiD nodig om in te loggen.
  • Als bedrijf heeft u eHerkenning nodig om in te loggen. Met ingang van 1 april 2014 hebben alle bedrijven die een omgevingsvergunning willen aanvragen, of lopende aanvragen of meldingen willen raadplegen in Omgevingsloket online, een hoger betrouwbaarheidsniveau eHerkenning nodig. Het voor inloggen vereiste betrouwbaarheidsniveau wordt verhoogd van niveau 1 naar niveau 2. Voor bedrijven is het belangrijk om tijdig hun eHerkenningsmiddel aan te passen. Lees meer over EH2.

Schriftelijk

Op het Omgevingsloket Online kunt u er voor kiezen om uw aanvraag geheel digitaal in te dienen of het aanvraagformulier te printen en met de benodigde bijlagen per post naar de gemeente op te sturen of mail het naar omgevingsvergunning@alkmaar.nl.

Wachttijd

Als u een aanvraag heeft ingediend, neemt de gemeente binnen een bepaalde periode een beslissing. Bij een reguliere procedure is de beslistermijn acht weken. Bij een uitgebreide procedure is de beslistermijn zesentwintig weken. In beide gevallen kan de gemeente deze termijn eenmalig met zes weken verlengen. Maar er zijn uitzonderingen voor deze beslistermijnen. Wilt u weten of dat wat u wilt bouwen vergunningsplichtig is? Doe de vergunningencheck op het omgevingsloket. U ziet dan meteen of het een reguliere of uitgebreide procedure betreft.

Kosten

U betaalt leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. 

Illegaal gebruiken

In het bestemmingsplan is aangegeven waarvoor erven en gebouwen gebruikt mogen worden. Wijkt u af van de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan, door bijvoorbeeld een woning als winkel of als kantoor te gebruiken, dan is er sprake van illegaal gebruik.

Contact

Heeft u vragen? Bel de unit Vergunning- en subsidieverlening via 14 072.

Wet ruimtelijke ordening

Volgens de Wet ruimtelijke ordening, waarin het bestemmingsplan centraal staat, moet iedereen zich houden aan de regels uit het bestemmingsplan. Er kunnen zich echter situaties voordoen die het wenselijk of noodzakelijk maken om af te wijken van het bestemmingsplan. Afwijken van het bestemmingsplan is alleen mogelijk binnen de kaders van de Wet ruimtelijke ordening.

Afwijken van bestemmingsplan

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht is bepaald wanneer de gemeente ertoe mag besluiten om afwijkingen in strijd met het bestemmingsplan toe te staan. Verder schrijft de wet voor welke procedure er moet worden doorlopen, voordat een afwijking kan worden toegestaan.

Onder de Wabo kan een afwijking worden toegestaan door:

  • het verlenen van een tijdelijke afwijking 2.12, tweede lid, Wabo
  • het verlenen van een binnenplanse afwijking 2.12, eerste lid, onder a, onder 1, Wabo
  • het verlenen van een afwijking voor kleinere strijdigheden 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, Wabo
  • het verlenen van een projectbesluit 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, Wabo

Leges

Voor een afwijkingsprocedure betaalt u leges. De hoogte van de leges hangt af van de kosten die de gemeente maakt voor de behandeling van een aanvraag, waaronder personeels-, advertentie-, procedurele en advieskosten. Bij het bepalen van deze kosten wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende producten/aanvragen. De behandeling van een aanvraag voor bijvoorbeeld een groot appartementencomplex zal duurder zijn dan van een tuinhuisje.

1 aanvraag voor verschillende activiteiten

Misschien heeft u naast een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan ook nog andere vergunningen nodig. U kunt dit via het het omgevingsloket in één keer aanvragen.

Bekendmaking

Verleent de gemeente u de omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan? Dan maakt de gemeente dit besluit bekend in de 'officiële mededelingen'. Belanghebbenden kunnen daarna binnen zes weken bezwaar maken.

De gemeente toetst uw aanvraag op de landelijke regels en de door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voorgeschreven punten.

 Meer informatie over de wettelijke indieningsvereisten.

Zie ook

Archeologische verplichtingen