Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan

Omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan

Wet ruimtelijke ordening

Volgens de Wet ruimtelijke ordening, waarin het bestemmingsplan centraal staat, moet iedereen zich houden aan de regels uit het bestemmingsplan. Er kunnen zich echter situaties voordoen die het wenselijk of noodzakelijk maken om af te wijken van het bestemmingsplan. Afwijken van het bestemmingsplan is alleen mogelijk binnen de kaders van de Wet ruimtelijke ordening.

Afwijken van bestemmingsplan

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht is bepaald wanneer de gemeente ertoe mag besluiten om afwijkingen in strijd met het bestemmingsplan toe te staan. Verder schrijft de wet voor welke procedure er moet worden doorlopen, voordat een afwijking kan worden toegestaan.

Onder de Wabo kan een afwijking worden toegestaan door:

  • het verlenen van een tijdelijke afwijking 2.12, tweede lid, Wabo
  • het verlenen van een binnenplanse afwijking 2.12, eerste lid, onder a, onder 1, Wabo
  • het verlenen van een afwijking voor kleinere strijdigheden 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, Wabo
  • het verlenen van een projectbesluit 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, Wabo

Leges

Voor een afwijkingsprocedure betaalt u leges. De hoogte van de leges hangt af van de kosten die de gemeente maakt voor de behandeling van een aanvraag, waaronder personeels-, advertentie-, procedurele en advieskosten. Bij het bepalen van deze kosten wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende producten/aanvragen. De behandeling van een aanvraag voor bijvoorbeeld een groot appartementencomplex zal duurder zijn dan van een tuinhuisje.

1 aanvraag voor verschillende activiteiten

Misschien heeft u naast een omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan ook nog andere vergunningen nodig. U kunt dit via het het omgevingsloket in één keer aanvragen.

Bekendmaking

Verleent de gemeente u de omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan? Dan maakt de gemeente dit besluit bekend in de 'officiële mededelingen'. Belanghebbenden kunnen daarna binnen zes weken bezwaar maken.

Laatste wijziging: 02 februari 2017