Ontwerpbestemmingsplan Aanpassing N243 gemeente Alkmaar

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bedrijven > Ruimtelijke plannen > Ontwerpbestemmingsplan Aanpassing N243 gemeente Alkmaar

Ontwerpbestemmingsplan Aanpassing N243 gemeente Alkmaar

 

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Aanpassing N243 gemeente Alkmaar ter inzage ligt.

Gebied

Het gebied waarop het ontwerpbestemmingsplan Aanpassing N243 gemeente Alkmaar betrekking heeft, is het gedeelte van de N243 dat is gelegen op Alkmaar grondgebied. De N243 is de provinciale weg tussen de N242 en de Westfrisiaweg in Koggenland. De weg voert door de Schermer, Beemster en Koggenland.

De provincie wil de functie van de N243 als gebiedsontsluitingsweg in standhouden, de weg veiliger maken en waar mogelijk de ruimtelijke karakteristieken van het gebied versterken. Een herinrichting van de N243 met onder andere de aanleg van rotondes op een aantal kruispunten moet daaraan bijdragen.

Doel

Het ontwerpbestemmingsplan Aanpassing N243 gemeente Alkmaar voorziet in het mogelijk maken van de herinrichting voor het gedeelte van de N243 dat op Alkmaars grondgebied ligt. Voor het deel van de N243 gelegen in Beemster is ook een bestemmingsplan opgesteld. Voor het gedeelte gelegen in de gemeente Koggenland, is een wijzigingsplan opgesteld. 

Participatie

Sinds 2015 zijn over het schetsontwerp en de uitgewerkte schetsontwerpen informatiebijeenkomsten gehouden voor omwonenden, dorpsraden en belangengroeperingen van de N243. Omdat omwonen-den van de N243 voldoende bekend kunnen zijn met de herinrichtingsplannen van de N243 is er voor gekozen om in plaats van een voorontwerpbestemmingsplan, een ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen.

Het concept ontwerpbestemmingsplan is in het kader van artikel 3.1.1 Bro voorgelegd aan de overleg-partners. In de nota wettelijk vooroverleg artikel 3.1.1. Bro en ambtelijke reacties is een samenvatting van de ambtelijke reacties en de reacties van de overlegpartners met gemeentelijke beantwoording opgenomen, zie bijlage 23 van de toelichting van het bestemmingsplan.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van donderdag 22 maart tot en met woensdag 2 mei 2018  bij de servicebalie Vergunning & Subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 te Alkmaar. De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.alkmaar.n  of via telefoonnummer 14 072. Voor inhoudelijke vragen kunt u via hetzelfde mailadres en telefoonnummer ook terecht bij de heer Jan Duijvenvoorden of mevrouw Danielle Reek.

Daarnaast kunt u het ontwerpbestemmingsplan langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl/inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl of via de link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0361.BP00159-0201.

Overlegreacties

Gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan eenieder schriftelijk een reactie op het plan indienen. Reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. vakgroep Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

 

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

 

 

Laatste wijziging: 21 maart 2018