Presidium

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Gemeenteraad > Presidium > Presidium

Presidium

Het presidium is een overlegorgaan van de gemeenteraad, bestaande uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters. De griffier of de plaatsvervangend griffier is bij elke vergadering van het presidium aanwezig.

De belangrijkste taken van het presidium

  • het afstemmen van procedurele aspecten ten behoeve van het functioneren van de raad en de raadscommissies. De inhoudelijke – politieke – aspecten zijn voorbehouden aan de raad en de raadscommissies zelf.
  • benoemingsprocedures. 
  • het werkgeverschap van de griffie.

Vergaderingen

Het presidium vergadert in principe vier keer per jaar; tussentijdse vergaderingen vinden alleen plaats als de voorzitter dit nodig oordeelt of indien twee leden hierom verzoeken. De vergaderingen van het presidium zijn openbaar, tenzij gesproken wordt over personele aangelegenheden.

Samenstelling

voorzitter : Dhr. P. Bruinooge
griffier      : Dhr. F. van Beek
leden       :

Mevrouw M.N. Bolte
De heer W. Peters
De heer B. de Leeuw
De heer P. van Diepen
De heer A.J. Epskamp
De heer V. Kloos
De heer J. van der Rhee
De heer D. Rubio
Mevrouw I. Zeijlemaker-In 't Veld
Mevrouw J. Visser
De heer R. van Veen

 

 

Laatste wijziging: 08 juni 2018