Cookie Policy

Alkmaar.nl gebruikt cookies.
Cookies instellen en meer informatie

Presidium

Home > Bestuur > Gemeenteraad > Presidium > Presidium

Presidium

Het presidium is een overlegorgaan van de gemeenteraad, bestaande uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters. De griffier of de plaatsvervangend griffier is bij elke vergadering van het presidium aanwezig.

De belangrijkste taken van het presidium

  • het afstemmen van procedurele aspecten ten behoeve van het functioneren van de raad en de raadscommissies. De inhoudelijke – politieke – aspecten zijn voorbehouden aan de raad en de raadscommissies zelf.
  • benoemingsprocedures. 
  • het werkgeverschap van de griffie.

Vergaderingen

Het presidium vergadert in principe vier keer per jaar; tussentijdse vergaderingen vinden alleen plaats als de voorzitter dit nodig oordeelt of indien twee leden hierom verzoeken. De vergaderingen van het presidium zijn openbaar, tenzij gesproken wordt over personele aangelegenheden.

Samenstelling

voorzitter : Dhr. P. Bruinooge
griffier      : Dhr. F. van Beek
leden       :
Mevrouw M.N. Bolte
De heer B. Bijl
De heer C. Braak
De heer P.J.M. van Diepen
De heer A.J. Epskamp
De heer J. Hoekzema
De heer M. Keskin
De heer J. van der Rhee
De heer P. Verbruggen
Mevrouw I. Zeijlemaker-In 't Veld

 

 

Laatste wijziging: 30 november 2017