Principeverzoek

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Principeverzoek

Principeverzoek

Bij een principeverzoek legt u uw bouwplannen voor aan de gemeente zonder dat u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient. Bij een principeverzoek wordt uw plan getoetst aan het aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan en kunt daarnaast ervoor kiezen uw bouwplan ook welstandelijk te laten beoordelen. Zo kunt u achterhalen of de gemeente in principe positief staat tegenover uw bouwplan. Ook het aanvragen van een verklaring om te weten of uw bouwwerk vergunningsvrij is behoort tot de mogelijkheden.

Bij een principeverzoek legt u uw bouwplannen aan ons voor zonder dat u een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient. Bij een principeverzoek toetsen wij uw plan aan het geldende bestemmingsplan en daarnaast kunnen wij uw bouwplan welstandelijk beoordelen. Zo kunt u achterhalen of wij in principe positief tegenover uw bouwplan staan. Ook het aanvragen van een verklaring om te weten of uw bouwwerk vergunningsvrij is behoort tot de mogelijkheden. 

Doe een principeverzoek

  • Lees de toelichting. Bekijk welke bijlagen u moet sturen en vul daarna het formulier 'Principeverzoek Bouwvoornemen’ in. 
    Alle documenten dient u in tweevoud in. Ook is er een duidelijke beschrijving nodig van de toe te passen materialen en kleuren. Voeg eventueel foto's bij. Hoe nauwkeuriger de gegevens zijn, des te concreter de reactie op het principeverzoek is.
    Stuur het op naar gemeente Alkmaar, ter attentie van unit Vergunning- en subsidieverlening, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar of mail de stukken naar omgevingsvergunning@alkmaar.nl.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een principeverzoek waarbij u uw plan wil laten beoordelen aan redelijke eisen van welstand betaalt u leges. De hoogte van de leges is afhankelijk van de bouwkosten, maar er geldt een minimum- en een maximumbedrag. Mocht u later een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen indienen, dan worden de legeskosten van het principeverzoek vaak voor een deel verrekend.

Wachttijd

Na het indienen van een aanvraag principeverzoek krijgt u in beginsel binnen 2 tot 12 weken bericht over de beslissing van de gemeente.

Bij een principeverzoek legt u uw bouwplan voor aan de gemeente zonder dat u direct een aanvraag omgevingsvergunning indient. Op deze manier kunt u, voordat het plan in detail wordt uitgewerkt, informeren of de gemeente in principe positief tegenover uw voorgenomen bouwplannen staat.

Stedenbouwkundige toetsing

Bij een principeverzoek gaat de gemeente na of uw bouwplan voldoet aan het betreffende bestemmingsplan. Als uw bouwplan niet past binnen het bestemmingsplan wordt gekeken of het plan passend kan worden middels een ontheffingsprocedure.

Welstandscommissie

Als uw bouwplan in het bestemmingsplan past, wordt het ook getoetst aan de redelijke eisen van welstand. Bij een principeverzoek voor kleine bouwwerken gaat de gemeente via de ‘sneltoets-criteria’ van de welstandsnota na of het plan kans van slagen heeft. Bij twijfel wordt uw bouwplan alsnog in de Welstandscommissie besproken.

Als u het niet eens bent met de beslissing

Een principeverzoek is een verzoek aan de gemeente om informatie. Tegen een reactie van de gemeente op uw principeverzoek kunt u dan ook geen bezwaar maken. Dit kan pas als u een aanvraag omgevingsvergunning heeft ingediend en de gemeente een formeel besluit heeft genomen.

Wat heb ik nodig om het aan te vragen?

Het ingevulde formulier Principeverzoek Bouwvoornemen, de situatieschets, een plattegrond en een gevelaanzicht in tweevoud.