Promotieacties: sampling

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Promotieacties: sampling

Promotieacties: sampling

Sampling in Alkmaar is vergunningplichtig. Men is wel verplicht alle weggeworpen promotiemateriaal op te ruimen.

Sampling is het uitdelen van promotionele items. Sampling is niet vergunningplichtig, indien u geen standplaats inneemt. Als u voor uw samplingactie een standplaats wilt innemen, dient u een vergunning aan te vragen. Het is niet toegestaan om in de binnenstad een standplaats in te nemen voor een samplingactie.

Hoe vraag ik een vergunning voor een sampling-actie aan?

Een vergunning voor een sampling-actie kunt u aanvragen via vergunningen@alkmaar.nl

Wachttijd

De gemeente beslist binnen acht weken op uw aanvraag. De gemeente kan deze termijn met ten hoogste acht weken verlengen.

Kosten

U betaalt leges. Daarnaast heffen wij precario als gebruik gemaakt wordt van gemeentegrond.

Zie ook:

Buitenreclame
Illegale reclame-uitingen
Omgevingsvergunning voor reclame
Promoacties: flyeren
Reclame als uitstalling van (winkel-)bedrijf
Tijdelijke reclame
Vergunningen en ontheffingen
Vrije plakplaatsen affiches

Sampling is het uitdelen van promotionele items. Sampling is niet vergunningplichtig, indien u geen standplaats inneemt. Als u voor uw samplingactie een standplaats wilt innemen, dient u een vergunning aan te vragen.

Het is niet toegestaan om in de binnenstad een standplaats in te nemen voor een samplingactie.

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer van de gemeente, 14 072, of stel uw vraag per e-mail: post@alkmaar.nl.

Op sampling zijn ondermeer de Algemene plaatselijke verordening gemeente Alkmaar en de Afvalstoffenverordening van de gemeente Alkmaar 2009 van toepassing.

In artikel 20 van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Alkmaar 2009 is het volgende bepaald: ”Degene die in de openbare ruimte reclamebiljetten of dergelijke of ander promotiemateriaal onder het publiek verspreidt, is verplicht deze of de verpakking daarvan terstond op te ruimten of te laten opruimen, indien deze in de omgeving van de plaats van uitreiking op de weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats door het publiek worden weggeworpen”.

Mag ik overal samplen?

Ja, tenzij u een standplaats wilt innemen. Een standplaats innemen voor een samplingactie is namelijk niet toegestaan in de binnenstad. Mogelijke samplinglocaties met standplaats (onder voorwaarden) zijn bijvoorbeeld winkelcentra als de Noorderkade, De Mare en De Hoef.

Is er elektriciteit beschikbaar?

Nee. U dient zelf zorg te dragen voor een eventuele elektriciteitsaansluiting.

Mag een auto op de standplaatslocatie aanwezig zijn?

Nee. Er wordt geen parkeerontheffing verleend voor samplingdoeleinden.

Mag ik samples verkopen?

Nee. De locatie wordt alleen beschikbaar gesteld voor het uitdelen van gratis samples.