Raadscommissies algemene informatie

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bestuur > Gemeenteraad > Commissies > Raadscommissies algemene informatie

Raadscommissies algemene informatie

In de raadscommissies wordt over onderwerpen gediscussieerd en worden achtergronden belicht voordat de besluitvorming in de raadsvergadering plaatsvindt. Ook overleggen de commissies namens de raad met het college over voorstellen van het college aan de raad.

Onderzoek en advies

Om zich te informeren over bepaalde onderwerpen, leggen de commissieleden regelmatig een werkbezoek af. De raadscommissies voeren dus belangrijk voorbereidend werk uit voor de definitieve besluitvorming in de raad. De raadscommissies brengen een advies uit over het voorstel.

Deeltaken per commissie

Bestuur en Middelen

Deeltaken: algemeen bestuurlijke zaken, openbare orde en veiligheid, regio, interbestuurlijk toezicht, financiën,onderzoek gemeenterekening, personeel en organisatie, communicatie en informatievoorziening, economische zaken/centrummanagement, recreatie en toerisme en grondexploitaties.
Nadere informatie: mevrouw M. Schrooten, telefoonnummer 06-39080712, e-mail mschrooten@alkmaar.nl

Ruimte

Deeltaken: ruimtelijkeontwikkeling, stedelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, grondzaken, verkeer en vervoer, parkeerbeleid en –beheer, stads- en wijkbeheer, afvalinzameling, milieu en energiezaken.
Nadere informatie: mevrouw P. Tromp, telefoon 06-46264827, e-mail: ptromp@alkmaar.nl

Sociaal

Deeltaken: sociale zaken, werkgelegenheid, onderwijs, emancipatie, welzijn, maatschappelijke ondersteuning, cultuur, jeugd, re-integratie, buurtgericht samenwerken, migrantenbeleid, sport en volksgezondheid.
Nadere informatie: mevrouw S. Zuiderduin, telefoon 06-41520248, e-mail szuiderduin@alkmaar.nl

Wie zitten er in de raadscommissies?

In de raadscommissies zitten raadsleden van verschillende politiek partijen. Er zitten maximaal 3 raadsleden per fractie. Ook niet-raadsleden kunnen lid zijn van een commissie. Deze personen moeten wel fractieassistent zijn.

Daarnaast is bij de vergaderingen meestal de wethouder aanwezig die verantwoordelijk is voor het onderwerp dat wordt besproken. Soms zijn meerdere wethouders aanwezig of de burgemeester. Ambtenaren die een bepaald onderwerp behandelden of voorbereidden, zijn vaak ook aanwezig. Soms beantwoorden zij vragen van de commissieleden of lichten ze iets toe.

Voorzitters

mw. T. Bouchier
dhr. F. Jonk
mw. K. Kerssens
dhr. D. Schultz
mw. T. Vermeulen

Spreekrecht voor burgers

De vergaderingen van de commissies zijn openbaar. U heeft het recht om tijdens de vergadering in te spreken. In maximaal 3 minuten geeft u dan uw mening over een onderwerp dat op de agenda staat van de raadscommissie. U kunt ook uw mening geven over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Dit onderwerp moet dan wel gaan over het beleidsterrein van de commissie; sociaal, ruimte of bestuur en middelen.

Wilt u inspreken? Dan moet u dit minimaal 6 uur voordat de vergadering begint melden. U geeft dan uw naam, adres en telefoonnummer door en u vermeld waarover u wilt spreken.

 • Mail naar raadsgriffie@alkmaar.nl 
 • Bel (072) 548 93 43
 • Stuur uw schriftelijk verzoek naar:
  Gemeente Alkmaar
  T.a.v. de griffie
  Postbus 53
  1800 BC Alkmaar

Inzage vergaderstukken

Uiterlijk 7 dagen voor de commissievergadering zijn de agenda en vergaderstukken in te zien op deze site (zie Agenda's en Vergaderstukken).

Laatste wijziging: 04 december 2019