Kinderopvang bij sociaal medische problemen (SMI)

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Jeugd en Onderwijs > Kinderopvang bij sociaal medische problemen (SMI)

Kinderopvang bij sociaal medische problemen (SMI)

Werkende ouders kunnen aanspraak maken op Kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst. Ook kunnen ouder(s) die studeren en studiefinanciering krijgen, of re-integreren naar werk, via de Belastingdienst Kinderopvangtoeslag aanvragen. Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst kan het in bepaalde situaties toch van belang zijn, dat er wél gebruik moet worden gemaakt van kinderopvang. U kunt dan wellicht via de gemeente, op basis van een Sociaal Medische Indicatie, een inkomensafhankelijke tegemoetkoming krijgen in de kinderopvangkosten.

SMI aanvraag / verlenging

Als u een SMI aanvraag/verlenging wilt indienen, neemt u dan vooraf contact op met het desgewenste kindercentrum voor een vrijblijvende offerte. Vermeld dat het gaat om een plaatsing onder voorbehoud van SMI.

Deze offerte moet tenminste de volgende informatie bevatten:

 • Ouder-en kindgegevens
 • Naam en locatie van het kindercentrum
 • Uurtarief van het kindercentrum
 • Aantal uren per maand (let op: het aantal uren SMI wordt uiteindelijk definitief bepaalt door de Jeugd- en Gezinscoach)
 • Mogelijke ingangsdatum kinderopvang

U stuurt de SMI aanvraag/verlenging bij voorkeur zelf in, of laat dit doen door een gemachtigde dan wel begeleider. De aanvraag/verlenging moet voorzien zijn van:

 • NAW (Naam/namen zoals in paspoort), e-mailadres, telefoonnummer
 • BSN, geboortedata aanvrager(s) en kind(eren)
 • Inkomensgegevens aanvrager en toeslagpartner middels een IB60 formulier
 • Eén verwijsbrief van een specialist waaruit de noodzaak tot SMI blijkt
 • Het ingevulde en door de ouder(s) ondertekende machtigingsformulier voor de  rechtstreekse betaling vanuit de gemeente aan het kindercentrum. Deze machtiging is geldig tot de beschikte einddatum van de SMI

De aanvraag stuurt u compleet, met de gevraagde gegevens en bewijsstukken, naar het e-mailadres: smi@alkmaar.nl. Indien de aanvraag niet compleet is, kan deze niet in behandeling worden genomen.

Intakegesprek

Na ontvangst van de stukken wordt er contact met u opgenomen om een intakegesprek te plannen met de Jeugd & Gezinscoach. Tijdens deze intake zoekt u samen naar eventuele mogelijkheden om de gezinsomstandigheden te verbeteren, zodat de aanspraak op de tegemoetkoming beperkt kan blijven en structureel wordt opgelost. Deze afspraken worden vastgelegd in een Plan van Aanpak. Deze actieve houding wordt aan u als ouder(s) ook verplicht opgelegd vanuit de nadere regels.

Beoordeling aanvraag

Als uit het intakegesprek blijkt dat er een noodzaak is voor kinderopvang op grond van SMI, dan wordt uw aanvraag verder in behandeling genomen. De gemeente gaat dan de hoogte van de tegemoetkoming berekenen. Op basis van de Kinderopvangtoeslagtabel van de belastingdienst, wordt de gemeentelijke bijdrage bepaald. De kosten worden niet volledig vergoed, er is altijd sprake van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de kosten van kinderopvang. Hierbij wordt ook gekeken naar het inkomen van de toeslagpartner.

Meer informatie hierover vindt u terug op de website van de Belastingdienst. Wilt u weten of u een toeslagpartner heeft, vul dan op de website van de belastingdienst de korte vragenlijst in: Heb ik een toeslagpartner?

Besluit

Nadat de hoogte van de tegemoetkoming is vastgesteld, ontvangt u van de gemeente een besluit met daarin de hoogte van de vergoeding.Wij raden u aan om het contract voor kinderopvang pasofficieel te ondertekenen, nadat u ons besluit heeft ontvangen.

Let op: een SMI wordt nooit met terugwerkende kracht afgegeven.

Heeft u vragen?

Mail naar smi@alkmaar.nl of bel 14 072. 

Wilt een wijziging doorgeven?

Alle wijzigingen in uw financiële en/of persoonlijke situatie dient u tijdig aan ons door te geven. Stuur uw toelichting en alle relevante stukken naar smi@alkmaar.nl. 

U kunt denken aan onderstaande wijzigingen: 

 • Gezinssituatie
 • Woonsituatie
 • Re-integratietraject naar werk, of scholing
 • Meer/minder dagen of uren opvang
 • Verandering in werksituatie

Wilt u de toegekende SMI eerder beëindigen?

Stuurt u dan een e-mail met motivatie naar smi@alkmaar.nl. 

De Jeugd-en Gezinscoach neemt contact met u op.

Heeft u vragen?

Mail naar smi@alkmaar.nl of bel 14 072. 

Wetten en regels

In de ‘Nadere regels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Alkmaar’ staat onder andere opgenomen wie op grond van SMI in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten, hoe de aanvraag SMI eruit moet zien en hoe de gemeente deze aanvraag beoordeelt. Voor de volledig uitgeschreven regels klikt u hier.

Wanneer komt u in aanmerking voor een Sociaal Medische Indicatie:

 • Bent u of uw partner door lichamelijke, psychische of een sociale beperking (tijdelijk) niet in staat om volledig voor uw kind(eren) te zorgen? Of;
 • het is voor de ontwikkeling van uw kind(eren) noodzakelijk dat hij/zij naar de kinderopvang gaat en;
 • uw kind staat bij u ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van Alkmaar en;
 • u komt niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag;
 • u geen gebruik kunt maken van een andere voorliggende voorziening op grond van een andere wetgeving, zoals peuterspeelzaal;

De gemeente Alkmaar beoordeelt uiteindelijk of er sprake is van een sociale en/of medische indicatie voor de kinderopvang.