Kinderopvang bij sociaal medische problemen (SMI)

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Zorg en Ondersteuning > Jeugd en Onderwijs > Kinderopvang bij sociaal medische problemen (SMI)

Kinderopvang bij sociaal medische problemen (SMI)

Werkende ouders kunnen aanspraak maken op Kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst. Ook kunnen ouder(s) die studeren en studiefinanciering krijgen, of re-integreren naar werk, via de Belastingdienst Kinderopvangtoeslag aanvragen. Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst kan het in bepaalde situaties toch van belang zijn, dat er wél gebruik moet worden gemaakt van kinderopvang. U kunt dan wellicht via de gemeente, op basis van een Sociaal Medische Indicatie, een inkomensafhankelijke tegemoetkoming krijgen in de kinderopvangkosten. De hoogte is afhankelijk van het inkomen. Een SMI geeft kinderen de mogelijkheid een vastgesteld aantal uren per week naar de opvang te gaan.

Deze regeling is bedoeld voor ouders met psychische, sociale of lichamelijke problemen binnen een gezin, die onvoldoende voor hun kinderen kunnen zorgen en de ontwikkelingskansen van de kinderen onder druk komen te staan. Doordat een kind enkele dagen per week naar de kinderopvang gaat, worden ouders tijdelijk ontlast en krijgen kinderen de kans om zich- ondanks een ingewikkelde thuissituatie- zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Hoe werkt de regeling in Alkmaar?

In Alkmaar geven de afdeling Jeugd en Wmo uitvoering aan de SMI; Als u een smi aanvraag of een verlenging wilt indienen, neemt u dan vooraf contact op met het desgewenste kindercentrum voor een vrijblijvende offerte. Vermeld dat het gaat om een plaatsing onder voorbehoud van SMI.
De aanmelding voor het aanvragen van SMI kan uitsluitend via een ouder en/of begeleider of een gemachtigde. De aanvraag/verlenging moet voorzien zijn van:

 • Uw persoonsgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, zoals die op uw paspoort/id-kaart of rijbewijs vermeld staan)
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • BSN, geboortedata aanvrager(s) en kind(eren)​
 • Inkomensgegevens aanvrager en toeslagpartner middels een IB60 formulier
 • Een verwijsbrief van een specialist waaruit de noodzaak tot SMI blijkt
 • U stuurt de aanmelding compleet in via het emailadres smi@alkmaar.nl. Als uw aanvraag niet compleet is, nemen wij deze niet in behandeling.
 • De Jeugd- Gezinscoach beoordeelt de aanvraag en maakt een afspraak voor een huisbezoek

Waar moet u als ouder rekening mee houden​?

 • Een smi wordt nooit met terugwerkende kracht afgegeven.
 • Van complete aanvraag tot beschikking duurt circa 8 weken.​
 • Een SMI wordt afgegeven voor een vastgesteld aantal uren per maand.​
 • Een SMI wordt voor een bepaalde periode afgegeven (max. 9 maanden) en kan dan opnieuw worden beoordeeld.​
 • Een wijziging kan alleen worden aangevraagd door de ouder en/of begeleider of gemachtigde.​
 • De ouder betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het kindcentrum.​
 • De ouder(s) ondertekenen een machtigingsformulier voor de rechtstreekse betaling vanuit de gemeente aan het kindercentrum. Deze machtiging is geldig tot de beschikte einddatum van de SMI.

Huisbezoek

Het doel van de SMI is om ouders tijdelijk te ontlasten. Tijdens het huisbezoek wordt besproken wat er nodig is om op termijn de gezinsomstandigheden te verbeteren. Deze afspraken worden vastgelegd in een Plan van Aanpak. Deze afspraken zijn niet vrijblijvend.

Beoordeling aanvraag

Als uit het intakegesprek blijkt dat er een noodzaak is voor kinderopvang op grond van SMI, dan wordt uw aanvraag verder in behandeling genomen. De gemeente gaat dan de hoogte van de tegemoetkoming berekenen. Op basis van de Kinderopvangtoeslagtabel van de belastingdienst, wordt de gemeentelijke bijdrage bepaald. De kosten worden niet volledig vergoed, er is altijd sprake van een eigen bijdrage in de kosten van kinderopvang. Hierbij wordt ook gekeken naar het inkomen van de toeslagpartner.

Meer informatie hierover vindt u terug op de website van de Belastingdienst. Wilt u weten of u een toeslagpartner heeft, vul dan op de website van de belastingdienst de korte vragenlijst in: Heb ik een toeslagpartner?

Besluit

Nadat de hoogte van de tegemoetkoming is vastgesteld, ontvangt u van de gemeente een besluit met daarin de hoogte van de vergoeding.Wij raden u aan om het contract voor kinderopvang pas officieel te ondertekenen, nadat u ons besluit heeft ontvangen.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie over de procedure en de geldende regels kunt u mailen naar smi@alkmaar.nl of bel 14 072. 

Wilt een wijziging doorgeven?

Alle wijzigingen in uw financiële en/of persoonlijke situatie dient u tijdig aan ons door te geven. Stuur uw toelichting en alle relevante stukken naar smi@alkmaar.nl. 

U kunt denken aan onderstaande wijzigingen: 

 • Gezinssituatie
 • Woonsituatie
 • Re-integratietraject naar werk, of scholing
 • Meer/minder dagen of uren opvang
 • Verandering in werksituatie

Wilt u de toegekende SMI eerder beëindigen?

Stuurt u dan een e-mail met motivatie naar smi@alkmaar.nl. De Jeugd-en Gezinscoach neemt contact met u op.

Heeft u vragen?

Mail naar smi@alkmaar.nl of bel 14 072. 

Wetten en regels

Klik hier voor de volledig uitgeschreven ‘Nadere regels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie gemeente Alkmaar’.

Deze regels geven inhoud aan de bepalingen wie op grond van SMI in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten, hoe de aanvraag SMI eruit moet zien en hoe de gemeente deze aanvraag beoordeelt.

Welke kinderen komen in aanmerking voor een Sociaal Medische Indicatie:

 • kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar
 • wanneer er sprake is van sociaal/medische gezinsproblematiek.
 • het kind staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van Alkmaar.
 • de ouder niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.
 • een VVE plek (voor- en vroegschoolse educatie) of een andere voorliggende voorziening niet toereikend is.

De gemeente Alkmaar beoordeelt uiteindelijk of er sprake is van een sociale en/of medische indicatie voor de kinderopvang.