Schadeformulier nadeelcompensatie bedrijven

Waar bent u naar op zoek?

Home > Bedrijven > Schadeformulier nadeelcompensatie bedrijven

Schadeformulier nadeelcompensatie bedrijven

Soms neemt de gemeente besluiten, of voert zij werkzaamheden uit, waardoor uw bedrijf schade lijdt.

Soms neemt de gemeente besluiten, of voert zij werkzaamheden uit, waardoor u schade lijdt. In de meeste gevallen draagt u deze schade zelf, omdat de besluiten of werkzaamheden in het algemeen belang zijn.

Hoe vraag ik het aan?

Digitaal. Dit kan op twee manieren:

 

* Lees meer over eHerkenning 

Bewijsstukken

Aangetoond moet worden dat de schade in direct verband staat met het genomen besluit of de uitgevoerde werkzaamheden. De bewijslast hiervan ligt bij u. Het is daarom belangrijk om uw aanvraag goed te onderbouwen. Voor een goede behandeling zijn in ieder geval de volgende gegevens nodig:

- een volledig ingevuld aanvraagformulier
- maandomzetcijfers (exclusief btw) van de afgelopen vijf jaar
- volledige jaarrekeningen van de afgelopen vijf jaar
- belastingaangiften van de afgelopen vijf jaar

Zonodig kan de afdeling Risicobeheer & Verzekeringen u nog om aanvullende gegevens vragen.

Contact

Vragen kunt u per e-mail stellen aan risicobeheer@alkmaar.nl.

Soms neemt de gemeente besluiten, of voert zij werkzaamheden uit, waardoor u schade lijdt. In de meeste gevallen draagt u deze schade zelf, omdat de besluiten of werkzaamheden in het algemeen belang zijn. Dit is het normale maatschappelijk risico of ondernemersrisico. Een verkeersmaatregel of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden valt daar in beginsel onder.

Het gaat erom of het besluit en/of de werkzaamheden nog tot het normale verwachtingspatroon gerekend kunnen worden.

Wanneer kunt u aanspraak maken op nadeelcompensatie?
U kunt de gemeente verzoeken om toekenning van nadeelcompensatie als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De schade is onevenredig en niet voorzienbaar, en valt buiten het normale maatschappelijk risico of ondernemersrisico
  • De schade staat in direct verband met het genomen besluit en de uitgevoerde werkzaamheden.

Nadeelcompensatieverordening
Voor schade als gevolg van infrastructurele werken en verkeersbesluiten heeft de gemeente een aparte Nadeelcompensatieverordening  waarin is beschreven op welke wijze verzoeken om nadeelcompensatie worden behandeld.

Voorwaarden en wetgeving

Nadeelcompensatieverordening