Standplaats, vergunning

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Bouwen en Wonen > Standplaats, vergunning

Standplaats, vergunning

Voor verkopen vanuit een mobiel verkooppunt of mobiele kraam heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Raadpleeg vóóraf de Standplaatsenkaart en bekijk de beschikbare standplaatsenlocaties.

Aanvragen

Alleen bedrijven die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel kunnen een standplaats aanvragen.

Hou de volgende documenten bij de hand. Deze zijn nodig bij het aanvragen van de standplaatsvergunning.

  • Een fotokopie van een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort of rijbewijs;
  • Een situatietekening /schets en een foto van de directe omgeving van de eventueel in te nemen standplaatslocatie;
  • Een schets /foto inzake de uitvoering van de verplaatsbare verkoopwagen (materiaalomschrijving, kleur, te gebruiken materialen, etcetera).

U kunt de vergunning hier digitaal aanvragen. Hiervoor heeft  eHerkenning nodig.

Aanvragen standplaatsvergunning met eHerkenning

Kosten

Voor een standplaatsvergunning betaalt u leges. Als de standplaats op gemeentegrond staat dan heffen wij ook precario.

Precario betaalt u niet voor standplaatsen op eigen terrein, maar u heeft daarvoor wel een vergunning nodig.

Vaste standplaatsen

Een standplaats is een mobiel (verkoop)punt of mobiele ruimte ten behoeve van verkoop of dienstverlening, die ’s avonds van de standplaatslocatie verwijderd wordt.

Er zijn vaste standplaatsen die gedurende één of meerdere dagen per week gedurende het gehele jaar worden ingenomen en tijdelijke standplaatsen, die voor een kortere periode ingenomen worden (bijvoorbeeld seizoenstandplaatsen). Bij beide soorten standplaatsen gaat het om het innemen van een vaste plaats op een openbare, in de openlucht gelegen plaats.

Op de Standplaatsenkaart behorende bij het Standplaatsenbeleid is een aantal gebieden aangegeven waarbinnen één of meerdere standplaatsen mogen worden ingenomen. Een groot deel van deze locaties is reeds bezet.

Een standplaatsvergunning staat op naam van de aanvrager en is niet overdraagbaar. Een vergunning  voor een standplaats is geldig voor onbepaalde tijd.

Tijdelijke standplaats met maatschappelijke doeleinden

Het is mogelijk om tijdelijk een standplaats in te nemen voor maatschappelijke doeleinden. Het college wijst de locatie per aanvraag aan. Dit zijn bij voorkeur locaties die op de standplaatsenkaart staan voor maatschappelijke doeleinden zijn aangegeven.

Onder maatschappelijke doeleinden wordt onder andere verstaan: bevolkingsonderzoek, educatieve doelen en politieke partijen in het kader van verkiezingen. Let op: Hiervoor betaalt u tegen een gereduceerd tarief leges.

Standplaatsen op particulier terrein

Standplaatsen op openbare terreinen, die de gemeente niet toebehoren, maken deel uit van het standplaatsenbeleid, en worden, voor zover bekend, op de bij dit beleid behorende standplaatsenkaart aangegeven. De reden daarvan is dat vooraf bij de gemeente niet bekend is of particuliere eigenaren willen toestaan dat op hun (parkeer)terreinen standplaatsen worden gesitueerd.

Kiosken

Kiosken zijn bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Zij vallen niet onder het begrip 'standplaats'.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.
Contactformulier met DigiD (particulieren)
Contactformulier met eHerkenning (ondernemers)

Op standplaatsen is de Notitie Standplaatsenbeleid 2010, de Standplaatsenkaart en de Verordening rechten verkoopstandplaatsen 1994 van toepassing.