Subsidie groen en dieren

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Subsidie groen en dieren

Subsidie groen en dieren

De gemeente wil initiatieven vanuit de samenleving die bijdragen aan groen, natuur en dierenwelzijn waar mogelijk ondersteunen.

De gemeente wil initiatieven vanuit de samenleving die bijdragen aan groen, natuur en dierenwelzijn waar mogelijk ondersteunen. Het gaat daarbij om initiatieven van bewoners of organisaties op het gebied van:

 1. Bewonersinitiatieven voor het bevorderen van groen en natuur in de fysieke leefomgeving
 2. Bevorderen van groene schoolpleinen van basisscholen
 3. Dierenwelzijn en het bevorderen van de bewustwording van het belang hiervan.


Aanvragen


Dat kan op 2 manieren:

Online

Via een digitaal aanvraagformulier:

Voor particulieren via DigiD
Voor organisaties via eHerkenning

Schriftelijk

Via het schriftelijke aanvraagformulier Subsidie Groen en Dieren.

Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de benodigde gegevens naar:
Gemeente Alkmaar
Subsidiebureau
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

of mail naar post@alkmaar.nl

Contact

Heeft u vragen over uw aanvraag, neem dan contact op met het Subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of per email: subsidiebureau@alkmaar.nl.

Wachttijd

De beslissing op uw aanvraag krijgt u binnen 13 weken na ontvangst van uw volledige aanvraag. In de beschikking staat of u subsidie ontvangt en zo ja, voor welk bedrag. Ook staat er welke voorwaarden aan de subsidie verbonden zijn. Lees meer over de beslistermijn.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u hiertegen bezwaar maken.

De gemeente wil initiatieven vanuit de samenleving die bijdragen aan groen, natuur en dierenwelzijn waar mogelijk ondersteunen. Het gaat daarbij om initiatieven van bewoners of organisaties op het gebied van:
1. Bewonersinitiatieven voor het bevorderen van groen en natuur in de fysieke leefomgeving (groen bewonersinitiatief; groenidee in de buurt of wijk)
2. Bevorderen van groene schoolpleinen van basisscholen,
3. Dierenwelzijn en het bevorderen van de bewustwording van het belang hiervan.

Hieronder een toelichting op bovenstaande drie onderwerpen:

1. Groen idee in de buurt of wijk

Groen draagt bij aan de buurt

Heeft u een groen idee voor uw straat, buurt of wijk en wilt u hiermee zelf of met elkaar aan de slag? Groen draagt bij aan de uitstraling van de buurt en brengt mensen met elkaar in contact. De gemeente wil goede groene initiatieven graag ondersteunen.

Neem contact op met de gebiedsconsulent van de gemeente om uw idee te bespreken. Dan hoort u ook of en hoe u subsidie kunt aanvragen.

2. Groene schoolpleinen

Steeds meer scholen in Nederland en ook in Alkmaar maken werk van het ‘vergroenen’ van hun schoolplein. De gemeente vindt dit positief dus en wil daarom het vergroenen van schoolpleinen graag stimuleren en ondersteunen. Basisscholen in Alkmaar die zélf aan de slag zijn of willen gaan met het groener maken van hun plein, helpen we graag een stapje verder.

Goed voor kinderen

Een groen schoolplein brengt kinderen op speelse wijze in contact met natuur, biedt meer variatie aan speelopties en (bewegings-)uitdagingen voor kinderen en leent zich bovendien voor veel meer leermogelijkheden dan een niet-groen plein. Uit onderzoek blijkt dat het spelen op een groen schoolplein veel waarde heeft voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind.

Hoe maakt je een schoolplein groener?

Een schoolplein groener maken kan door realiseren van:

 • Meer groen (minder tegels, meer groen)
 • Meer natuurwaarde (bijvoorbeeld vlindervriendelijke planten, insectenhotel of vogelkastjes)
 • Eetbaar groen (bijvoorbeeld moestuintjes, bessenstruiken, fruitbomen)
 • Natuurlijke speel mogelijkheden in combinatie met ‘vergroening’ van het plein

Voor deze zaken of een combinatie hiervan, kunt u een subsidie aanvragen.

Wat kunnen wij voor u doen?

Ons belangrijkste uitgangspunt is dat het úw plan en úw activiteit is. Wij helpen u graag. Denk daarbij aan:

 • Tips over aanpak
 • U in contact brengen met onze (vrijwillige) Groene Schoolplein Adviseur.
 • Subsidie: subsidie ten hoogste 50% van de totale kosten, tot een maximaal subsidiebedrag van 5.000 euro per school.
 • praktische hulp: denk hierbij aan het leveren van materialen zoals boomstammen of houtsnippers (indien beschikbaar). Indien er al groen aanwezig is op het schoolplein dat wordt beheerd door de gemeente, kan de beheerder ook kijken of extra onderhoud of vervanging van het huidige groen nodig is.

LET OP: Voor bovengenoemde ondersteuning kan het zinvol zijn om nog voordat u uw plan gereed heeft of een subsidieverzoek heeft ingediend, contact op te nemen met de gemeente.

3. Dierenwelzijn

Als u een idee heeft dat goed is voor het welzijn van de dieren in onze gemeente, dan horen wij dit graag van u. Samen bekijken we dan of uw idee haalbaar is en voor subsidie in aanmerking kan komen. Ook ideeën bij bijdragen aan bewustwording van mensen over dierenwelzijn – zeker ook bij kinderen – kunt u indienen.

De gemeente verleent subsidie op grond van

* Toelichting wetgeving

Openbaar subsidieregister

De gemeente Alkmaar publiceert al haar subsidieverstrekkingen in het
openbaar subsidieregister. Elke kwartaal vult de gemeente Alkmaar het register aan met nieuwe subsidieverleningen.

Randvoorwaarden bij aanvraag en verstrekken van subsidie

Bij het aanvragen en verstrekken van een subsidie stelt de gemeente een aantal voorwaarden:

 • U zelf (mede-)verantwoordelijkheid neemt voor het onderhoud van nieuw aangelegd groen of andere voorzieningen.
 • U kunt, wanneer uw idee invloed heeft op de (woon-)omgeving, aantonen dat er draagvlak is voor uw idee.
 • Bij de realisatie van uw idee wordt een belangrijke bijdrage geleverd door vrijwilligers.
 • De activiteiten vinden plaats binnen de gemeente Alkmaar.
 • De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar oordeel van het college noodzakelijk zijn.
 • In geval van groen schoolplein:
  • Betreft een schoolplein van een basisschool in Alkmaar.
  • De school zelf tenminste 50% van de kosten financiert.
  • Het schoolplein is bij voorkeur buiten schooltijden open voor kinderen uit de buurt.

Zie ook

Informatie over projecten in Alkmaar

Algemene informatie

Ondersteuning door derden en crowdfunding