Subsidie verenigingsaccommodaties buitensport

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Subsidie verenigingsaccommodaties buitensport

Subsidie verenigingsaccommodaties buitensport

Aanvragen subsidie verenigingsportaccommodaties buitensport met eHerkenning >> (pdf)

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • bouw, re­no­va­tie of uit­brei­ding van kleed­ruim­te en club­ac­com­mo­da­tie van buiten- en watersportverenigingen
 • het aan­bren­gen van an­de­re spe­ci­fie­ke wa­ter­sport­voor­zie­nin­gen zo­als stei­gers, hel­ling­baan­in­stal­la­ties met toe­be­ho­ren en vlot­ten

Deze eenmalige subsidie kunt u het hele jaar door aanvragen. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als uw aanvraag compleet is hoort u binnen 16 weken of u de subsidie krijgt. Een vereniging kan één keer per vijf jaar een aanvraag indienen voor maximaal € 275.000 subsidie per aanvraag. 

Kosten

De gemeente Alkmaar brengt geen kosten in rekening voor behandeling van uw aanvraag. Houd er wel rekening mee dat u eventueel kosten maakt voor deze documenten:

 • ver­kla­ring van goed­keu­ring van een ge­cer­ti­fi­ceerd in­sti­tuut voor sport­ac­com­mo­da­ties tij­dens de start- en eind­fa­se van de bouw van het club­huis.
 • een even­tu­e­le ac­counts­ver­kla­ring bij een sub­si­die­ver­le­ning die ho­ger is dan € 50.000.

De kosten van verklaringen zoals goedkeuring van een gecertificeerd instituut voor sportaccommodaties en een accountantsverklaring kunt u opnemen in de totale kostenbegroting waar u subsidie voor aanvraagt.

 •  Kopie van het uittreksel Kamer van Koophandel en de statuten
 • Document waarin het recht van opstal , erfpacht of volledig eigendom is vastgelegd.
 • Een bewijs van financiering van de kosten;
 • Een goedkeurende verklaring van een gecertificeerd instituut voor sportaccommodaties voor de beoogde aanpassingen aan de verenigingsaccommodaties;
 • Een verklaring van de sportbond betreffende het aantal geregistreerde leden, uitgesplitst naar jeugd en senioren;
 • De balans, de rekening van baten en lasten, kascommissieverslagen van de laatste drie boekjaren;
 • De begroting  van het huidige boekjaar met zo  mogelijk de voorlopige resultatenrekening over het lopende boekjaar;
 • De begroting van het komende boekjaar;
 • Opgave van de, op het moment van indiening, saldi van alle geldrekeningen;
 • Eventueel benodigde vergunningen, of bewijs dat een vergunning is aangevraagd;
 • Verslag van de Algemene Leden Vergadering waarin de investering en de wijze van financieren zijn goedgekeurd;
 • Informatie over het project (bouwtekeningen, offertes, etc. )

U moet aan deze voorwaarden voldoen:

 • U han­delt na­mens een rechts­per­soon. Deze rechts­per­soon is recht­streeks aan­ge­slo­ten bij NOC*NSF.
 • Het sub­si­die­be­drag is maxi­maal een der­de deel van de to­ta­le kos­ten van de (ver)bouw, tot een maxi­mum sub­si­die­be­drag van € 275.000.

Lees voor meer informatie de subsidieregeling Verenigingsaccommodaties buitensport en de Algemene Subsidieverordening Alkmaar 2019.