Subsidie voor restauratie van monumenten, beeldbepalende panden of stolpen

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Subsidie voor restauratie van monumenten, beeldbepalende panden of stolpen

Subsidie voor restauratie van monumenten, beeldbepalende panden of stolpen

Subsidie voor het restaureren van beeldbepalende panden of monumenten? In sommige gevallen kan de gemeente u een subsidie verlenen...

De hoogte van de subsidie verschilt voor eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden.

Voor stolpen in Schermer is een speciale regeling opgenomen. Het gaat om stolpen die niet op een monumentenlijst staan en in het bestemmingsplan zijn aangeduid met de dubbelbestemming cultuurhistorie.


Eérst aanvragen, dan pas starten


U mag starten met restaureren als uw subsidieaanvraag is goedgekeurd en de eventuele omgevingsvergunning is toegekend. De werkzaamheden moet u melden en binnen 12 maanden afronden. Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Bespreek uw plan met vakgroep Erfgoed via 14 072.


Waarvoor


Subsidie wordt verstrekt voor onderhoud en herstel aan authentieke en stijlvaste onderdelen. Bij rijks- en gemeentelijke monumenten is het gehele pand beschermd, dus zowel de gevels als het interieur. Bij beeldbepalende panden is de kap beschermd en de gevels die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

De regeling is met name bedoeld voor herstel aan het casco, zoals dak, goten, muurwerk en raamhout. Maar ook bouwhistorisch onderzoek wordt in sommige gevallen gesubsidieerd. Voor Rijksmonumenten wordt een quick scan van de restauratiebehoefte vergoed. Zo zijn er meerdere regelingen. Kijk hiervoor op het tabblad Voorwaarden.

Voor Rijksmonumenten: neem contact op met de vakgroep Erfgoed via telefoonnummer 14 072.

Aanvragen

Contact

Neem voor iedere verandering aan een monument contact op met de vakgroep Erfgoed via telefoonnummer 14 072 of mail naar monumenten@alkmaar.nl

Er zijn diverse subsidieregelingen om cultureel erfgoed te onderhouden en te restaureren. Gemeente Alkmaar heeft een regeling voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden en in bijzondere gevallen voor Rijksmonumenten. Daarnaast heeft de gemeente een regeling voor stolpen in Schermer die niet op een monumentenlijst staan, maar in het bestemmingsplan zijn aangeduid met de dubbelbestemming cultuurhistorie. Ook bieden Rijk en provincie voor bepaalde situaties mogelijkheden tot financiële steun.

Financiering door het Rijk(lening) 

Regelingen Rijk en provincie

Voor deze regeling geldt: binnen 3 maanden beginnen en binnen 12 maanden voltooien.

Subsidieregeling gemeente Alkmaar

De subsidieaanvraag dient te zijn goedgekeurd, alvorens met de werkzaamheden.kan worden gestart.  

Onderstaand enkele voorbeelden uit de regeling:

1. Beeldbepalende panden en stolpen zonder bescherming, met dubbelbestemming cultuurhistorie

 • Subsidie voor instandhouding van cultuurhistorisch waardevolle elementen aan gevels, dak en goten (buitenzijde), zichtbaar vanaf de openbare weg.
 • Subsidie: 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 690,- per kalenderjaar.
 • Subsidiabele kosten moeten meer zijn dan € 750,-.

2. Gemeentelijke monumenten

 • Subsidie voor kosten buiten standaard onderhoud, ter verbetering of instandhouding van cultuurhistorische waardevolle delen van het pand.
 • Subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kostentot maximaal € 6.000,- per kalenderjaar.
 • Subsidiabele kosten moeten meer zijn dan € 750,-.
 • Subsidie voor herstel van fundering en eventuele bijbehorende cascoherstel: 30% met een maximum van € 12.000,- per kalenderjaar.

3. Gemeentelijke monumenten en Rijksmonumenten

 • Subsidie voor uitvoeren van een kleur- en bouwhistorisch onderzoek dat plaatsvindt in het kader van een restauratieplan of een bouwplan.

4. Rijksmonumenten

 • Subsidie voor opstellen van een periodiek instandhoudingsplan als dat noodzakelijk is voor de BRIM-subsidieaanvraag van 30%, tot een maximum van € 1.000,-. Voor kerken is dit maximaal € 2.500,-.
 • Voor kerken wordt tevens professionele begeleiding van een restauratie gesponsord met 30% tot een maximum van € 6.000,-
 • Voor een kerkgebouw als er geen andere financiële tegemoetkoming mogelijk is: 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 6.000,- per kalenderjaar.
 • Voor een woonhuis als er geen andere financiële tegemoetkoming mogelijk is: 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.200,- per kalenderjaar.
 • Woonhuiseigenaren krijgen een Quick Scan van de restauratiebehoefte 100% vergoed.
 • Molens kunnen aanspraak maken op een jaarlijkse toelage van € 2.000,-.


 

Zie ook