Subsidie - algemeen

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Subsidie - algemeen

Subsidie - algemeen

Een financiële bijdrage voor de organisatie van activiteiten met een maatschappelijk karakter voor organisaties en instellingen. De subsidie kan incidenteel of structureel zijn.

Structurele of incidentele financiële bijdrage voor het organiseren van activiteiten met een maatschappelijk karakter voor organisaties en instellingen.

Structureel of incidenteel

Structureel (jaarlijks terugkerend)

Een aanvraag voor een jaarlijks terugkerende subsidie kan worden ingediend tussen 1 juni tot en met 31 augustus voorafgaand aan het subsidiejaar waarop de aanvraag betrekking heeft. De beschikking moet voor aanvang van het betreffende kalenderjaar worden afgegeven.

Structureel schooljaren (jaarlijks terugkerend)

Een aanvraag voor een jaarlijks terugkerende (schooljaar)subsidie kan worden ingediend tussen 20 en 13 weken voorafgaand aan het schooljaar waarop de aanvraag betrekking heeft. De beschikking moet binnen 13 weken (nadat de volledige aanvraag is ingediend) worden afgegeven.

Incidenteel (eenmalig)

Een aanvraag voor een incidentele subsidie kan worden ingediend tussen 13 en 4 weken voordat de activiteiten beginnen. De beschikking moet binnen 13 weken (nadat de volledige aanvraag is ingediend) worden afgegeven.

Aanvragen

Dit kan op 2 manieren:

Online

Via een digitaal aanvraagformulier (zowel incidenteel als structureel):

 • Voor particulieren (namens een organisatie) via DigiD
 • Voor organisaties via eHerkenning

Schriftelijk

Stuur het ingevulde aanvraagformulier (pdf, 177 kB) en de benodigde gegevens naar:

post@alkmaar.nl

of per post:

Gemeente Alkmaar
Subsidiebureau
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

Contact

Neem bij vragen contact op met het Subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of stuur een mail naar subsidiebureau@alkmaar.nl. Het Subsidiebureau is bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u bezwaar maken.

DigiD logo Uw eigen inlogcode voor de hele overheid

eHerkenning

Wenst uw organisatie in aanmerking te komen voor subsidie? Wij nemen uw aanvraag graag in behandeling als uw aanvraag volledig is ingevuld en ondertekend. Uw aanvraag bevat:

 • datum aanvraag
 • naam en adres aanvrager en contactpersoon
 • IBAN
 • KvK nummer
 • tijdvak
 • aangevraagd subsidiebedrag
 • beschrijving van de activiteiten
 • doelen en resultaten die met de activiteiten worden nagestreefd
 • begroting en dekkingsplan van de kosten
 • vermelding elders aangevraagde subsidies en vergoedingen inclusief de stand van zaken
 • beantwoording vragen met betrekking tot onderneming en staatssteun (zie tabblad 'Aanvragen' voor het aanvraagformulier)
 • egalisatiereserve op het moment van aanvraag

Let op: Per subsidieregeling gelden er andere aanvullende vereisten.

Dient u voor de eerste keer een aanvraag in?

Stuur dan bij uw subsidieaanvraag ook het volgende mee:

 • een kopie van de oprichtingsakte en de statuten
 • het jaarverslag (voor zover het een subsidie per kalenderjaar of boekjaar van meer dan € 20.000,- betreft)
 • de jaarrekening en de balans over het voorgaande jaar (voor zover het een subsidie per kalenderjaar of boekjaar van meer dan € 20.000,- betreft)

De gemeente Alkmaar verleent subsidie op grond van:

* Toelichting wetgeving

Verantwoording subsidie

De gemeente Alkmaar werkt met vier uitvoerings- en verantwoordingsregelingen. De hoogte van de te verlenen subsidie bepaalt welke regeling van toepassing is.
Lees meer over hoe uw organisatie de subsidie moet verantwoorden.

Openbaar subsidieregister

De gemeente Alkmaar publiceert al haar subsidieverstrekkingen in het openbaar subsidieregister. Elke kwartaal vult de gemeente Alkmaar het register aan met nieuwe subsidieverleningen.

Subsidieplan

Jaarlijks wordt een subsidieplan opgesteld, waarin het grootste deel van de subsidies staat vermeld dat aan organisaties wordt verstrekt voor het uitvoeren van hun jaarlijkse activiteiten. Dit subsidieplan is verwerkt in het openbaar subsidieregister.

Verantwoording subsidie

De hoogte van de subsidie bepaalt welke manier van verantwoording nodig is. Er zijn vier mogelijkheden. 

 
hoogte subsidiebedrag  verantwoording
tot €20.000,-

Geen standaard verantwoording achteraf vereist. Als
de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet doorgaan,
moet de organisator dit binnen 2 weken melden.

vanaf € 20.000,- tot
€ 100.000,-
 Inhoudelijke verantwoording vereist.

vanaf € 100.000,- tot €250.000,-

 Financiële en inhoudelijke verantwoording vereist.
 hoger dan
€ 250.000,-
Financiële en inhoudelijke verantwoording vereist, inclusief accountantsverklaring getrouwheid en rechtmatigheid.

Zie ook

Algemene subsidieverordening (zoek op algemene subsidieverordening - vink publicatie Gemeenteblad aan en voeg Alkmaar toe als publicerende organisatie)

Subsidies