Subsidie - toelichting wetgeving

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Subsidie - toelichting wetgeving

Subsidie - toelichting wetgeving

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

In de Awb zijn in hoofdstuk 4 bepalingen opgenomen waar de gemeente rekening mee houdt bij het verstrekken van subsidies. Zo staat er in de wet dat voor het uitkeren van elke subsidie een wettelijke grondslag vereist is. De gemeente Alkmaar heeft deze grondslag omschreven in de Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019 en de nadere regels.

Algemene subsidieverordening Alkmaar

De algemene subsidieverordening vormt de wettelijke basis waarop de gemeente Alkmaar haar subsidies verstrekt.

Nadere regels

Het college heeft voor de te onderscheiden werk- of beleidsterreinen nadere regels vastgesteld, waarin specifieke regels staan over de doelgroepen, de activiteiten, de aanvraagtermijn, de benodigde gegevens, de beslistermijn, de grondslag, de wijze van verantwoording en de aan de administratie te stellen eisen.

Zie ook

Overzicht subsidies

Laatste wijziging: 22 juli 2019