Subsidie Amateurkunst beoefening

Waar bent u naar op zoek?

Home > Inwoners > Alle producten en diensten > Subsidie Amateurkunst beoefening

Subsidie Amateurkunst beoefening

Financiële bijdrage voor stimuleren en ondersteunen van activiteiten op het gebied van amateurkunst beoefening.

De subsidieregeling Amateurkunst beoefening stimuleert en ondersteunt activiteiten op het gebied van amateurkunst beoefening middels een financiële bijdrage.

Organisaties voor amateurkunst (muziek, musical, operette, toneel, zang en oratorium) kunnen jaarlijks subsidie voor een bijdrage in de kosten voor optredens in Alkmaar, professionele leiding en aansluiting bij één koepelorganisatie aanvragen.

Aanvragen

Online

Voor particulieren (namens een organisatie) via DigiD.

Voor organisaties via eHerkenning.

Schriftelijk

Stuur het aanvraagformulier per e-mail naar het Subsidiebureau.

Per post

Gemeente Alkmaar
Subsidiebureau
Postbus 53
1800 BC Alkmaar 

Indienen kan tussen 1 juni en 1 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Benodigd

Wij nemen uw subsidieaanvraag graag in behandeling als uw aanvraag volledig is ingevuld en ondertekend.

Uw aanvraag bevat:

 • Datum aanvraag;
 • Jaar waarvoor u subsidie aanvraagt;
 • Naam en adres aanvrager en contactpersoon;
 • IBAN;
 • KvK-nummer;
 • Soort amateurkunstorganisatie;
 • Aantal actieve leden per aanvraagdatum;
 • Hoogte contributie per lid, per jaar;
 • Aantal uitvoeringen in het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft;
 • Naam/namen professionele leiding + kosten;
 • Gegevens koepelorganisatie + kosten.

Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt, stuur dan ook een kopie van de oprichtingsakte en de statuten mee.

Beslistermijn

Voor aanvang van het betreffende kalenderjaar ontvangt u een beslissing op uw aanvraag. In de beschikking staat of u subsidie ontvangt, zo ja voor welk bedrag en welke voorwaarden aan de subsidie zijn verbonden.

Bezwaar

Als u het niet eens met de beslissing op uw aanvraag, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Contact

Heeft u vragen over de subsidie of over uw aanvraag, neem dan contact op met het Subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of mail naar mailto:subsidiebureau@alkmaar.nl. Het Subsidiebureau is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.

Voorwaarden

De organisatie:

 • bestaat minimaal 1 jaar zelfstandig;
 • is statutair gevestigd in Alkmaar;
 • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • bestaat uit minimaal 15 actieve leden;
 • geeft minimaal 1 x per jaar een uitvoering in de gemeente Alkmaar.

Wij verlenen subsidie op grond van:

Openbaar subsidieregister

Het openbaar subsidieregister wordt ieder kwartaal aangevuld.

DigiD logo Uw eigen inlogcode voor de hele overheid